Revurdering av vassdragsanlegg

Del denne sidenDel på e-post

Laster, lastvirkninger, stabilitet og kapasitet

Anleggets konstruktive sikkerhet skal vurderes mot tekniske krav i damsikkerhetsforskriften, blant annet stabilitet og kapasitet av vassdragsanlegg og fundamentet. Hvordan kravene kan oppfylles er nærmere beskrevet i NVEs veiledere/retningslinjer til damsikkerhetsforskriften. Revurdering omfatter ikke kontroll av last og lastvirkninger som følge av sabotasje/terror i fred og under beredskap og krig.

Beregninger skal suppleres eller gjennomføres på nytt dersom det mangler beregninger, er gjort endringer på anlegget, er endringer i last- og materialforutsetninger eller det mangler dokumentasjon. Behov for nye beregninger kan bli avdekket gjennom funn fra overvåkingen og revurderingsinspeksjonen.

Forutsetninger om anleggets oppbygging og tilstand må samsvare med dokumentasjonen fra revurderingsinspeksjonen. Det skal legges til grunn konservative forutsetninger dersom det er usikkerhet om anleggets oppbygging og tilstand. Dette gjelder også bæreevnen til fundament og vederlag.

Ved revurdering av objekter som involverer flere fagområder er det viktig at grensesnitt for overføring av krefter mellom konstruksjonsdeler tilhørende forskjellige fagområder avklares og kontrolleres av de involverte fagpersonene. For eksempel gjelder dette overføring av krefter fra luke- eller portkonstruksjon til betong og videre til fjell, eller hvordan reaksjonskrefter fra et trykkrør overføres til forankringsklosser og videre til fundament.

For dammer skal det kontrolleres at det foreligger grenseverdier for beredskap for aktuelle måleparametere, og at grenseverdiene er basert på anleggets kapasitet, jf. § 7-4 andre ledd.