Utredning av sikkerhet mot skred i bratt terreng

Del denne sidenDel på e-post

Uavhengig kvalitetssikring

Krav om ansvarsrett ved byggesøknader for prosjektering, utførelse og kontroll er gitt i Plan- og bygningsloven (pbl) og saksbehandlingsforskriften (SAK10). For arealplanlegging finnes ikke tilsvarende regler. I denne veilederen er begrepet kvalitetssikring brukt i stedet for begrepet kontroll, for å tydeliggjøre at veilederen ikke erstatter kontrollkravene etter pbl og SAK10.

Hva er uavhengig kvalitetssikring?

Kommunen kan etter SAK10 § 14-3 pålegge kontroll utover de obligatoriske kontrollkravene i § 14-2 (i byggesaker). 

Kravet om kvalitetssikring som er gitt i denne veilederen, har som mål å sikre tilstrekkelig kvalitet på utredningen av skredfare i bratt terreng i forbindelse med både reguleringsplaner og byggesaker i henhold til TEK17 § 7-3. 

I hvilke tilfeller skal kvalitetssikring gjennomføres – og av hvem?

Skredfareutredninger, og eventuell tilhørende utarbeidelse av faresoner, har stor betydning for ivaretakelse av skredsikkerheten. Derfor skal både skredfareutredningene og utarbeidelsen av faresoner kvalitetssikres av et uavhengig foretak for oppdrag der konsekvensene av skred er særlig store – det vil si alle utredninger som svarer ut sikkerhetskravet for bygg/tiltak i sikkerhetsklasse S3 og over. 

Den uavhengige kvalitetssikringen forutsettes utført av kvalifisert personell, med samme kompetansekrav som for selve skredfareutredningen. 

Hvordan fungerer uavhengig kvalitetssikring?

Foretaket som utfører uavhengig kvalitetssikring, skal ikke fungere som en konsulent på samme nivå som det utførende foretaket, men som en rådgiver for oppdragsgiver for å sikre at utredningen til slutt blir av god nok kvalitet. Kvalitetssikringen skal altså normalt ikke bestå av selvstendige beregninger eller befaringer (se avsnittet nedenfor for mer om innholdet av uavhengig kvalitetssikring).

Foretaket som har utført skredfareutredningen, skal sende sin rapport til oppdragsgiveren som så sender videre til kvalitetssikreren. Rapporten må ha gått gjennom sidemannskontrollen (intern kvalitetssikring utført av kollega) før den oversendes for uavhengig kvalitetssikring.

Etter å ha mottatt resultatet av den uavhengige kvalitetssikringen, skal utførende foretak revidere sin rapport iht. innspill fra kvalitetssikringen. Utførende foretak står ansvarlig for det endelige produktet.

Ved uenigheter mellom utføreren av utredningen og den uavhengige kvalitetssikreren tas dette opp med oppdragsgiveren og eventuelt med plan- og byggesaksmyndighet (kommunen).

Notatet fra den uavhengige kvalitetssikringen skal alltid legges ved den endelige skredfareutredningen når den leveres til kommunen. Kommunen bør ikke godkjenne planer eller byggesøknader på bakgrunn av skredfareutredninger som ikke er utført og kvalitetssikret i samsvar med kravene i denne veilederen.

Innhold av kvalitetssikringen

Kvalitetssikringen skal dokumentere at utredningen er i samsvar med denne veilederen, og har tilstrekkelig kvalitet. Arbeidet omfatter da følgende vurderinger: 

  • Om det er benyttet relevant og dekkende grunnlagsdata, inkludert eventuelle tidligere utførte skredfareutredninger for samme område
  • Om feltarbeid/befaringer kan ansees som dekkende og tilstrekkelig
  • Om klimadata er brukt der det er relevant
  • Om beregningsverktøy er brukt fornuftig, og resultater av modelleringen er diskutert
  • Om det er sammenheng mellom registreringskart, eventuelle modellresultater og skredfareutredninger/faresoner

Det skal også gjøres en samlet vurdering av konklusjoner og begrunnelser ut fra tilgjengelig grunnlagsdata og beregningsresultater.

Det er viktig at at uavhengig kvalitetssikring greier å oppdage eventuelle faglige svakheter i skredfareutredningen. For dette kan det være nødvendig å sammenligne kartvedlegg og dokumentasjon i skredfareutredningen, med f.eks. skyggekart tilgjengelige på NVE Atlas eller hoydedata.no. Man vil da kunne oppdage om det er relevante morfologiske elementer som ikke er dokumentert eller tatt i betraktning i skredfareutredningen. Ved uavhengig kvalitetssikring av større kartleggingsprosjekter forventes dette ikke gjort systematisk gjennom alle kartleggingsområdene, men der det skulle være usikkerhet og gjerne som «stikkprøver» (f.eks. i større kartleggingsområder, hvor tidligere erfaringer har vist tendens til en lavere detaljeringsgrad).

Gjennomført kvalitetssikring skal alltid beskrives og dokumenteres.

Et eksempel på tilbakemelding etter uavhengig kvalitetssikring finnes som vedlegg i rapport for statlig skredfarekartlegging for Nord-Aurdal kommune.

Hvem engasjerer uavhengig kvalitetssikring?

Det er oppdragsgiveren som skal engasjere et uavhengig foretak for kvalitetssikring.