Utredning av sikkerhet mot skred i bratt terreng

Del denne sidenDel på e-post

Mal for kartvedlegg

Denne malen gir anbefalinger for hvordan kartvedleggene bør utformes og symboliseres i de endelige PDF-rapportene.

NVEs mal for kartvedlegg er hovedsakelig tilpasset A3-format.

Ved annet format kan det hende at for eksempel størrelsen til punktdataene bør endres noe.

Oversikt over kartvedlegg

Denne malen gjelder for følgende vedlegg: 

 • Helningskart 
 • Registreringskart 
 • Kart over modelleringsresultater
  • For kartvedlegg av modelleringsresultatene anbefales det å ha separate kartvedlegg fordelt på hver skredtype som det er utført modellering for. 
 • Kart over faresoner 
 • Kart over skog med betydning for skredfaren

Utforming av kartvedleggene

Tabell 1: Viser hvilke bakgrunnskart vi anbefaler å bruke til de ulike kartvedleggene.

Vedlegg

Bakgrunnskart

Helningskart

Topografisk Norgeskart gråtone e.l. gråtonekart

Registreringskart

Skyggekart (“hillshade”)

Modelleringsresultat

Topografisk Norgeskart gråtone e.l. gråtonekart

Faresoner

Topografisk Norgeskart gråtone e.l. gråtonekart

Skog med betydning for skredfaren

Topografisk Norgeskart gråtone e.l. gråtonekart

Det er anbefalt at utsnittet til kartene har en målestokk på minimum 1:10 000 eller større (dvs. et større tall enn 1:10 000, f. eks 1:1000 og 1:5000), ellers bør målestokken være avhengig av størrelsen på kartleggingsområdet og påvirkningsområdet. Utsnittet til kartvedleggene bør, totalt sett, dekke både hele påvirkningsområdet og kartleggingsområdet. Det betyr at hvis det er et stort påvirkningsområde eller kartleggingsområde, kan disse områdene bli delt inn i flere vedlegg for å kunne få med hele området av interesse samtidig som målestokken ikke blir for liten.

I alle kartvedleggene bør disse momentene være inkludert for lett å kunne forstå og bruke kartvedleggene:

 • Oppdragets navn (f. eks Skredfarekartlegging i xxx kommune)
 • Info om type vedlegg (faresonekart/registreringskart/helningskart osv.) 
 • Datum (f. eks Euref89) og koordinatsystem (f. eks UTM sone nr. xx)
 • Navn på hvem som har utarbeidet kartet og hvem som har kontrollert og/eller godkjent kartet (sidemannskontroll).
 • Tegnforklaring for alle kartlag utover bakgrunnskart og infrastruktur/bygninger.
 • Skalabar (“scale bar”), eventuelt målestokk.
 • Avgrensningen til kartleggingsområdet og påvirkningsområdet.

For faresonekartene er det anbefalt at datasett for bygninger (FKB-bygninger eller N50-bygninger) blir plassert over bakgrunnskartet og faresonene. Slik kommer det tydelig frem hvor mange bygninger som evt. ligger innenfor en faresone.

Symbolisering av kartobjekter

For symbolisering av kartdataene anbefales det å bruke symboliseringen som er vist nedenfor.

 • Symbolisering av kartleggingsområdet, faresoner og for skog med betydning for skredfaren, se tabell 1. Merk at symbolisering av skog er delt inn i to grupper ut fra skogens betydning. Skogen blir ikke symbolisert forskjellig ut fra hvilke skredtyper den gjelder for eller om skogen ligger i løsne- og utløpsområder. Den informasjonen må ligge digitalt i egne attributter tilknyttet skogpolygonene.
 • Symbolisering av punktdata dimensjonerende skredtype ses i tabell 2.
 • Symbolisering av alle objekter som kan inngå i registreringskartet, last ned tabell her.
 • Konsulent velger selv fornuftig symbolisering av helningskart og modelleringsresultatene.

 

Tabell 2 – Faresonekart og skogpolygon: Fargeskala (RGB-verdier) og tykkelse avgrensningslinje for kartleggingsområde, faresonene og for skogpolygon.

{ "value": { "focalPoint": { "left": 0.5, "top": 0.5 }, "id": 4551, "udi": "umb://media/02168d7ba1044f7c8aea95b088115c19", "image": "/media/pwgbmaqe/tabell2_veileder_skred.jpg", "altText": "Tabell 2" }, "editor": { "name": "Image", "alias": "media", "view": "media", "render": null, "icon": "icon-picture", "config": {} }, "styles": null, "config": null }

Tabell 3 - Dimensjonerende skredtype: Anbefalt symbol og størrelse for punktdataene som viser dimensjonerende skredtype (SOSI-kode for skredtype i parantes). Oversikt over SOSI-kodene som blir brukt finnes på Geonorge sine sider.

{ "value": { "focalPoint": { "left": 0.5, "top": 0.5 }, "id": 4552, "udi": "umb://media/e91d6efefb90400ca7da547d6ad3ecb6", "image": "/media/5bxb10mq/tabell3_veileder_skred.jpg", "altText": "Tabell 3" }, "editor": { "name": "Image", "alias": "media", "view": "media", "render": null, "icon": "icon-picture", "config": {} }, "styles": null, "config": null }

Symboliseringsfiler og lignende

Hvis du bruker Esri-programvare

For enklere å kunne symbolisere objektene slik som beskrevet i denne malen, kan du laste ned Esri «layer package» som inkluderer både ferdig symbolisering og et tomt datasett der du kan legge til data. Du kan også laste ned .lyr-filer, men her må du selv endre på filstien og databasen som .lyr-filene viser til (source). For å bruke den ferdige symboliseringen, så må det også installeres en medfølgende font for at symboliseringen for noen av punktobjektene skal bli korrekt

Hvis du bruker annen programvare

For dere som ikke bruker Esri-programvare, så kan dere laste ned en egen zippet mappe med svg-symboler for punktsymbolene: