Utredning av sikkerhet mot skred i bratt terreng

Del denne sidenDel på e-post

Fase 2: Kvalitetssikre skredfareutredningen

Det er viktig å kontrollere at arbeidet er utført i henhold til denne veilederen for å sikre at kravene i TEK17 kapittel 7 med veiledning er oppfylt. Konsekvensene ved en skredhendelse er større ved økende sikkerhetsklasser, noe som gjenspeiles i kravene til kvalitetssikring av skredfareutredningene. Det forutsettes at skredfareutredning gjort i henhold til denne veilederen, alltid kvalitetssikres av sidemann/kollega hos utførende foretak.

Uavhengig kvalitetssikring av skredfareutredning for sikkerhetsklasse S3

Grunnet de potensielt store konsekvensene av skredhendelser settes det høye krav til kontroll og kvalitetssikring av skredfareutredninger for bygg i sikkerhetsklasse S3 og for tiltak med særlig stor konsekvens ved skred som ikke skal plasseres i skredfarlig område. Veilederen setter derfor krav til oppdragsgiver å bestille en uavhengig kvalitetssikring av skredfareutredningen fra et annet foretak om tiltaket faller innenfor sikkerhetsklassen S3 og for tiltak med særlig stor konsekvens ved skred. Slik kvalitetssikring må du bestille som separat oppdrag. For mer informasjon om uavhengig kvalitetssikring se egen side.

Kvalitetssikring av skredfareutredninger for sikkerhetsklasser S1 og S2

For skredfareutredninger for sikkerhetsklasser S1 og/eller S2, bør oppdragsgiver minimum påse at egenerklæringsskjema fra utførende foretak følger rapporten, og at det er gjort en sidemannskontroll hos utførende foretak.

I tillegg kan oppdragsgiver eller kommune selv gjøre en ytterligere kvalitetssikring av arbeidet. Bl.a. kan det være verdt å sjekke følgende:

 • Rapporten - Sjekk at rapporten har tilsvarende innhold som rapportmalen legger opp til.
 • GIS-leveransen -  Sjekk at en eventuell GIS-leveranse følger veilederens GIS-maler og inneholder digitale kartfiler for de kartlagene dere har spesifisert. Den kan f. eks. inneholde:
  • Faresoner (polygoner)
  • Dimensjonerende skredtype (punkt)
  • Kartleggingsområdet (polygon), hvis kunden ikke har dette fra før
  • Registreringer tilhørende registreringskartet
  • Polygon for skog med betydning for skredfareutredningen
  • Evt. også dette hvis kunden ønsker:

   • Påvirkningsområdet (polygon)
   • Utvalgte resultater fra modellering av utløp

Se også oppdragstakers Fase 3: Dokumentasjon for mer informasjon.

Innmelding av skredfareutredningen

NVE ønsker tilgang til alle skredfareutredninger, både rapport og eventuelle kartlagte faresoner. Rapporter og faresoner bes oversendt (PDF-format og filgeodatabase/sosi-/shape-format) via eget skjema for innmelding av naturfareutredninger.