Utredning av sikkerhet mot skred i bratt terreng

Del denne sidenDel på e-post

Hvordan utreder du fare for sørpeskred?

Dette er en gjennomgang av prosedyren for å utrede faren for sørpeskred i et område. Utredningsprosedyren består av fire steg – fra å vurdere om sørpeskred er en aktuell prosess i området til å avgjøre om sikkerhetskravene i TEK17 § 7-3 er oppfylt med tanke på denne typen skred. Den omhandler alle vurderinger og tiltak som er spesifikke for sørpeskred, men du må også gjøre vurderinger som er generelle for alle typer skred. Det er derfor avgjørende at du ser denne prosedyren i sammenheng med hele veilederen – spesielt kapitlet «Hvordan utføre en skredfareutredning».

Hva er sørpeskred?

Sørpeskred er hurtige, flomlignende skred av vannmettet snø med varerende innhold av sediment (1). De blir utløst når tilførselen av vann til snødekket er større enn dreneringen, slik at vann samles i snødekket. Dette fører til at bindingene mellom snøkrystallene svekkes og brytes ned, og det faste snødekket blir til en væske. Vanninnholdet i sørpeskred er større enn i våte flak- og løssnøskred. Oppdemming av vann i snødekket kan forekomme i de fleste typer snø, men er vanligere i enkelte snøtyper. Grovkornet gammel snø og lett nysnø gir for eksempel lettere opphav til sørpeskred enn gammel, vindpakket snø. Sørpeskred kan også være resultat av at et snøskred har krysset en bekk/elv og ført til oppdemming av vann i snøen.

Sørpeskredene kan endre karakter underveis i skredbanen, for eksempel ved at vegetasjon eller løsmasser rives med i skredet, det fører ofte til at skredene er feilklassifisert som flomskred eller jordskred.

En generell oversikt over sørpeskred som prosess og en utførlig referanseliste til forskningsarbeid innen sørpeskred finner du i NGI-rapporten A review on Slushflows(2).

{ "value": { "focalPoint": { "left": 0.5, "top": 0.5 }, "id": 4694, "udi": "umb://media/999283cfd03a4dab84f263f7324fd0f1", "image": "/media/zgbjfgj0/sørpeskred-statkraft-skjomen-mai-2010-001-1.jpg" }, "editor": { "name": "Image", "alias": "media", "view": "media", "render": null, "icon": "icon-picture", "config": {} }, "styles": null, "config": null }

Figur 1: Sørpeskred Statkraft Skjomen mai 2010 (Foto:NVE)