Utredning av sikkerhet mot skred i bratt terreng

Del denne sidenDel på e-post

Fase 1: Gi tilbud

Hva må inngå i et tilbud om skredfareutredning?

Det er viktig at utførende foretak og oppdragsgiver har en felles forståelse av hva skredfareutredningen skal omfatte, og hva som kan påvirke omfanget av den. Tilbudet du gir er det viktigste virkemiddelet for å oppnå denne forståelsen, og det har derfor klare krav til innhold.

Det er også viktig at du tar stilling til om det er behov for en skredfareutredning i området – hvis det allerede eksisterer en skredfareutredning der. Hvilke kriterier som må ligge til grunn for å utføre en ny utredning, kan du lese mer om på Holdbarhet og revisjon av skredfareutredninger.

Hva slags informasjon må bestiller gi deg?

Før du kan gi et tilbud på en skredfareutredning, må du få en del informasjon av oppdragsgiver – blant annet avgrensning av område, sikkerhetsklassen for den planlagte utbyggingen (tiltaket) og om effekt av skog skal ses bort fra eller ikke.

For å sikre at du får informasjonen du behøver, anbefales oppdragsgiverne å bruke Bestillingsskjema. Ønsker du mer informasjon om hva oppdragsgiver må oppgi, kan du se oppdragsgivers Fase 1: Bestille en skredfareutredning

Hva skal du inkludere i tilbudet?

Under finner du mer informasjon om de ulike delene som må inngå i tilbudet.

Påvirkningsområdet

Du må vise hvilket område som må utredes for å kunne avgjøre skredfaren i kartleggingsområdet. Det gjør du ved å markere påvirkningsområdet med en polygon i et kartutsnitt.

Kartutsnitt skredområde

Figur 1: Oversikt over kartleggingsområde og påvirkingsområde.

Aktuelle skredprosesser

Alle skredtypene må fareutredes, men det er ikke nødvendigvis alle som er aktuelle i kartleggingsområdet. Ved å bruke ny nasjonal høydemodell kan du la noen utvalgte faktorer definere hvorvidt en skredtype er aktuell i området eller ikke. Jo flere aktuelle skredprosesser i området, jo mer kreves det naturlig nok av utredningen.

Denne fremgangsmåten må likevel kun anvendes som en tommelfingerregel, og må ses i sammenheng med kvaliteten på datagrunnlaget tilgjengelig i tilbudsfasen. Det kan vise seg at noen skredtyper er aktuelle likevel, da må du også utrede disse i utføringsfasen.

Se fremgangsmåte for hver enkelt skredtype:

Steinsprang

Steinskred

Snøskred

Jordskred

Flomskred

Sørpeskred

Befaring

Hovedregelen er at du alltid skal ut på befaring i det aktuelle området.

Det gjøres ikke unntak fra hovedregelen for utredninger utført ift. krav for sikkerhetsklasse S3 i TEK17 §7-3.

Skredfareutredninger for sikkerhetsklasse S2 kan bare gjennomføres uten befaring hvis:

  • det allerede i grunnlagsmaterialet er tydelig at sikkerhetskravene ikke er tilfredsstilt, eller
  • du har tilstrekkelig med observasjoner fra påvirkningsområdet. Bilder oversendt av oppdragsgiveren utgjør IKKE tilstrekkelig observasjonsgrunnlag.

Det gjøres noen flere unntak fra hovedregelen om befaringen dersom utredningen bare skal dekke sikkerhetsklasse S1 i TEK17 §7-3.

Ved å følge flytdiagrammet under kan du avgjøre hvorvidt befaringen må gjennomføres eller ikke. Velg den høyeste sikkerhetsklassen i det aktuelle oppdraget og følg diagrammet videre.

Figur sikkerhetsklasse S1, S2, og S3

Om du skal gjennomføre befaring burde tilbudet beskrive omfanget av befaringen, altså antall personer og antall timer i felt.

Målet med befaringen er å verifisere og karakterisere forhold som har betydning for skred. Omfanget av feltundersøkelsene er avhengig av både av ønsket detaljeringsgrad og kvaliteten på eksisterende data for området.

En viktig del av feltarbeidet er å kartlegge spor etter tidligere skredhendelser (både løsneområder, skredbaner og skredavsetninger), og å undersøke forhold som har betydning for skredutløsning og rekkevidde (beskrevet nærmere under Fase 2 – gjennomføring, i prosedyrene for hver skredtype). Observasjoner av løsneområder som ikke er tilgjengelige eller mulig å observere på andre måter, kan skje ved bruk av GigaPan-bilder, droner eller helikopter.

Egenerklæringsskjema

Det er kun firma/institusjoner med dokumentert erfaring og relevant kompetanse som kan utføre skredfareutredninger. Ved tilbudet må du legge ved et egenerklæringsskjema som bekreftelse på at du har den nødvendige kompetansen.