Utredning av sikkerhet mot skred i bratt terreng

Del denne sidenDel på e-post

Hvordan avgjør du om sikkerhetskravene i TEK17 er oppfylt med tanke på jordskred?

En faresone for jordskred er i følge TEK17 hvor langt ut fra fjellsiden skredmassene kan gi «skredskader av betydning, det vil si skred med en intensitet som kan medføre fare for liv og helse eller større materielle skader». Det handler altså ikke bare om at skredet kan nå et område, også om skredet har nok kraft og trykk til å gi skade. En strøm av slam med liten tykkelse anses ikke å kunne gi skredskader av betydning.

Faren for jordskred utredes i stor grad basert på subjektivt skjønn, geomorfologiske/geologiske tolkninger og prosessforståelse. Dynamiske modeller og andre modellberegninger brukes til å støtte opp om vurderingene.

Observasjoner og informasjon i tabellen nedenfor skal generelt gjelde for at de ulike faresonene skal være aktuelle. Disse er ikke absolutte krav, men gir en indikasjon på hvilke faresoner som skal utarbeides. Som nevnt over, er det betydelig skjønn involvert i å fastsette disse faresonene. For eksempel kan fravær av historiske hendelser skyldes at det ikke var folk eller infrastruktur i området, og mangel på tydelig avsetningsformer (til tross for kjente, historiske hendelser) kan skyldes at skredmassene går i hav, innsjø eller elv eller som følge av bakkeplanering.

Faresone med årlig nominell sannsynlighet


   Forhold som må være tilstede

   (minst ett)

Eksempel

1/5000

  • Kvartærgeologiske/geomorfologiske indikasjoner på tidligere hendelser i området generelt. Disse trenger ikke være like tydelige som under 1/1000.
  • Løsneområder for jordskred uten tydelige avsetningsformer nedenfor. 

En svak antydning til vifte- eller lobeformet avsetning som antas å stamme fra jordskred, gir faresone 1/5000 ut over denne avsetningen.

1/1000

I tillegg til informasjon i 1/5000:

  • Tegn til hyppigere hendelser siden siste istid.

Tydelig vifte-/lobeform, flere sett med levéer, eller tykke skredavsetninger i foten av en dalside, antakelig bestående av masser avsatt fra flere skredhendelser, gir faresone 1/1000 utover området med spor.

1/100

I tillegg til informasjon i 1/1000 og 1/5000:

  • Historiske hendelser i den aktuelle skredbanen eller i «like» skredbaner i området generelt. 
  • Tegn på nylig aktivitet i erosjons- og skredsår, sprekker i jorda, skredløp og skredvifter registrert ved kvartærgeologiske/geomorfologiske analyser.

Tegn på ustabilitet. Faresone 1/100 bør ta utgangspunkt i området med fersk aktivitet eller hvor en kan se tegn på ustabilitet. Nærliggende skredbaner eller skråninger hvor forutsetningene er tilsvarende bør vurderes på samme måte.