Utredning av sikkerhet mot skred i bratt terreng

Del denne sidenDel på e-post

Hvordan avgjør du om sikkerhetskravene i TEK17 er oppfylt med tanke på steinskred?

En faresone for skred er i følge TEK17 hvor langt ut fra fjellsiden skredmassene kan gi «skredskader av betydning, det vil si skred med en intensitet som kan medføre fare for liv og helse eller større materielle skader». Det handler altså ikke bare om at skredet kan nå et område, men også om skredet har nok kraft og trykk til å gjøre skade. Faresoner for steinskred utredes ved å ta i betraktning all innsamlet informasjon og resultater fra feltarbeid, modellering osv.

Utarbeidelse av faresoner for steinskred

NB! Vær oppmerksom på at faresoner for steinskred vil være mer konservative og usikre enn faresoner for andre skredtyper. Grunnen er at kunnskapsgrunnlaget for vurdering av både løsnesannsynlighet og utløp for steinskred er mangelfullt. Derfor skal faresoner med steinskred som dimensjonerende faretype merkes med eget symbol eller linje. Du må også dokumentere farevurderingene i rapporten din.

Det vil være vanskelig å bestemme nominell årlig sannsynlighet for steinskred. Faresone 1/1000 og 1/5000 vil være meget vanskelig å skille i dette steget, og det kan være hensiktsmessig å sette disse to faresonene lik hverandre i utløpsområder hvor potensielle steinskred er identifisert, men hvor aktivitetsnivå er ukjent. Faresone 1/100 etableres kun dersom partiet vurderes særlig aktivt. Utløpsområdet settes da med konservativ sideveis utbredelse og rekkevidde.

Faresone med årlig nominell sannsynlighet

Forhold som må være tilstede (minst ett)

Eksempel

1/1000 og 1/5000

  • Settes lik hverandre da differensiering av sannsynlighet er vanskelig på dette stadiet, med mindre det er forhold som gjør at området vurderes særlig aktivt og faresone 1/100 etableres. 

 

  • Potensielt område for steinskred er identifisert, men møter ikke kriteriene til “særlig aktivt” beskrevet over. Utløp settes ut fra kriterier gitt i Steg 3: Vurdering av utløp 

1/100

  • Området vurderes som særlig aktivt
  • Aktiv deformasjon er tydelig i InSAR-dataene
  • Mye steinsprangaktivitet
  • Partiet har godt avløste grenseflater og ser særlig ustabilt ut 

 

Ettersom faresonene vil beslaglegge arealer er det viktig at identifiseringen av potensielle steinskred gjøres etter beste evne i henhold til beskrivelsene i denne veilederen.

Hensikten med faresonene er å hindre utbygging av et område som kan vise seg å være utsatt for steinskred, og faresoner må derfor etableres til tross usikkerheten. Dersom en tiltakshaver likevel ønsker å utnytte området, må videre analyser av steinskredfaren gjennomføres. Faresonene må da eventuelt justeres i tråd med resultatene av disse. 

Obligatorisk innrapportering til NVE

Utredningen som utføres i dette steget må du rapportere til NVE (skrednett@nve.no). Den vil da registreres i en oversikt/database over potensielle steinskredområder, og NVE vil basert på dokumentasjonen vurdere om området skal prioriteres for nærmere undersøkelser og fareutredning. Denne innmeldingen av alle identifiserte objekter til NVE, skal sikre at prioriterte områder undersøkes nærmere for en sikrere avgrensning av fareområder. Prioriteringen vil utføres av NVE utfra konsekvens og samfunnsnytte.

Vurdering av sekundæreffekter

NB! Kontakt NVE ved potensielt utløp i fjord, innsjø eller vassdrag.

Det kreves spesialkompetanse for å vurdere fare for dambrudd og flodbølger. Avansert modellering kreves for å beregne bølgegenerering, utbredelse (forplantning av bølgen) og oppskylling (oversvømming av ellers tørt land). Dersom mulige steinskred du identifiserer i din skredfareutredning har potensielt utløp i fjord, innsjø eller vassdrag, må du kontakte NVE for videre oppfølging. NVE vil da kunne ta saken videre dersom det anses nødvendig, samt registrere fjellpartiet i databasen over ustabile fjellsider.