Utredning av sikkerhet mot skred i bratt terreng

Del denne sidenDel på e-post

Hvordan avgjør du om sikkerhetskravene i TEK17 er oppfylt med tanke på snøskred?

Utarbeidelse av faresoner for snøskred Som for andre typer skred, er en faresone for snøskred ifølge TEK17 hvor langt ut fra fjellsiden skredmassene kan gi «skredskader av betydning, det vil si skred med en intensitet som kan medføre fare for liv og helse eller større materielle skader». Faren for snøskred må i stor grad utredes basert på kunnskapsbasert skjønn, historikk, geomorfologiske registreringer og prosessforståelse, støttet av beregningsverktøy. Prinsippene skal generelt gjelde for fastsetting av de ulike faresonene, men det er ingen absolutte krav. Det er kun indikasjoner på hvilke faresoner som skal utarbeides. Som nevnt over, er det betydelig skjønn involvert i dette arbeidet.

Faresone med årlig nominell sannsynlighet

Forhold som må være tilstede (minst ett)

Eksempel

1/5000

Terreng ned mot 27 grader kan være potensielle løsneområder.

Hele det mulige løsneområdet vurderes som aktuelt, og bruddforplantning bør antas mulig på tvers av rygger.

Eventuell mangel på historikk for skred / tegn på tidligere skred har lite betydning så lenge terrenget ligger til rette for at snøskred kan løsne. 

En argumentasjon for ingen snøskredfare må være sterkt faglig begrunnet.   

Terrenget over skoggrensen er mellom 27-30 grader bratt, men det er ingen historikk på snøskred her. Gjennomsnitt maksimale snødybde på nærmeste målestasjon er 0,5 meter 

1/1000

I tillegg til informasjon i 1/5000:

Informasjon om historiske hendelser i den aktuelle skredbanen/fjellsiden, eller i «like» skredbaner/deler av fjellsiden i området, har stor betydning for totalvurderingen. 

Eventuell mangel på historikk for skred / tegn på tidligere skred har liten betydning og legges liten vekt på i totalvurderingen.

Tilsvarende løsneområde og skredbane med lik høyde og terrengform 1 km opp dalen har historisk beretning om stort snøskred som gikk ned i dalbunnen på tidlig 1900 tallet.

1/100

I tillegg til informasjon i 1/1000 og 1/5000:

Dokumentasjon på tidligere snøskred eller tegn til tidligere snøskred (feks skadet eller mangel på skog, historiske beretninger av snøskred de siste 100 år) har stor betydning. Løsneområdet kommer tydelig fram. Historikk vektlegges i større grad i totalvurderingen. Terrengform i løsneområdet vektlegges.

Tydelig løsneområde i høyden der en ser at skogen mangler/er betydelig tynnere i fallinjen under løsneområdet i forhold til resten av fjellsiden.