Utredning av sikkerhet mot skred i bratt terreng

Del denne sidenDel på e-post

Fase 3: Dokumentasjon og kvalitetssikring

Hva slags dokumentasjon må være med i skredfareutredningen for å gjøre den etterprøvbar?

Rapport

Du som utfører skal bruke oppsettet i rapportmalen som utgangspunkt. Rapportmalen består av kapitler som definerer minimumskravene til kapitler i rapporten. Alle kapitler og vedlegg (om ikke annet er spesifisert i rapportmalen) må dermed være en del av skredfarerapportenUtover dette står du som oppdragstaker fritt til å endre på utseende og rekkefølgen av kapitlene. Nye kapitler kan også legges til. For kartvedlegg anbefaler vi å bruke egen mal som beskriver hvordan kartvedleggene bør utformes og symboliseres.

Kvalitetssikring

Alle leveranser skal gå gjennom en sidemannskontroll, dvs. foretakets interne kvalitetssikring utført av kollega, før de kan ansees som ferdige. Kvalitetssikringen skal sørge for at utredningen har tydelige og riktige konklusjoner, samt at utredningen er i samsvar med veilederen og har tilstrekkelig kvalitet. 

I tillegg setter veilederen krav om uavhengig kvalitetssikring for utredninger som omfatter tiltak i sikkerhetsklasse 3 og over. 

GIS-leveranse

Eventuelle GIS-leveranser anbefales å følge veilederens GIS-maler. For reguleringsplaner og andre større oppdrag anbefaler vi at GIS-leveransen inneholder følgende:

  • Faresoner (polygoner)
  • Dimensjonerende skredtype (punkt)
  • Kartleggingsområdet (polygon), hvis kunden ikke har dette fra før
  • Registreringer tilhørende registreringskartet
  • Polygon for skog med betydning for skredfareutredningen

Evt. også dette hvis kunden ønsker:

  • Påvirkningsområdet (polygon)
  • Utvalgte resultater fra modellering av utløp

Innmelding av skredfareutredningen

NVE ønsker tilgang til alle skredfareutredninger, både rapport og eventuelle kartlagte faresoner. Rapporter og faresoner bes oversendt (PDF-format og filgeodatabase/sosi-/shape-format) via eget skjema for innmelding av naturfareutredninger.