Utredning av sikkerhet mot skred i bratt terreng

Del denne sidenDel på e-post

Hvordan bestille en skredfareutredning

Hva gjør du når du behøver en skredfareutredning i forbindelse med reguleringsplan eller byggesak?

Du må i reguleringsplanen, og bygge- eller dispensasjonssaken, dokumentere at sikkerhetskravene i TEK17 § 7-3 vil kunne oppfylles for alle skredtyper i bratt terreng. Sikkerhetskravene gjelder også tiltak som ikke er søknadspliktige. Denne veilederen vil hjelpe deg å bestille en slik skredfareutredning.

Har du behov for en skredfareutredning?

Når du skal lage en reguleringsplan for et område, eller gjennomføre et byggetiltak (jf. plan- og bygningsloven (pbl) §§ 1-6 og 20-1), må du dokumentere at det er tilstrekkelig sikkerhet mot naturfare, jf. pbl § 28-1 og TEK17 kapittel 7.

For å finne ut om det er nødvendig med en fagkyndig skredfareutredning, må du sjekke aktsomhetskart på NVEs kartkatalog, og vurdere om det er forhold som tilsier at det kan være skredfare i det aktuelle området. Mer om dette finner du på NVEs nettsider om arealplanlegging.

Er du fremdeles usikker på om du trenger en skredfareutredning, ta kontakt med din kommune.

Generell veiledning om flom- og skredfare i arealplaner finnes i NVEs retningslinjer 2/2011 Flaum- og skredfare i arealplanar (revidert 22. mai 2014)(1).

Hvordan skal du som oppdragsgiver/bestiller bruke veilederen?

Veilederen er delt inn i to faser:

  • Fase 1: Bestille en skredfareutredning
  • Fase 2: Kvalitetssikre skredfareutredning

Ved å klikke i feltene over, kan du se hva hver av disse fasene innebærer. Husk at når du skal få utført en skredfareutredning, må du alltid gå gjennom begge fasene.