Utredning av sikkerhet mot skred i bratt terreng

Del denne sidenDel på e-post

Hva avgjør om steinsprang kan forekomme i området?

Det er i de fleste tilfeller mulig å avgjøre om steinsprang er en aktuell prosess i et område ved bare å bruke tilgjengelig datagrunnlag som f.eks. helningskart, løsmassekart og flybilder. Utfordringen er kvaliteten på datagrunnlaget. Viser det seg å være feil, unøyaktig eller ufullstendig, kan det under feltarbeidet vise seg at steinsprang likevel kan være aktuelt.

Hvor kan steinsprang forekomme?

Fjellsider og skrenter brattere enn 45 grader kan gi fare for steinsprang – så fremt skråningen har områder med bart fjell eller usammenhengende løsmassedekke (Figur 1). Dette må du ta utgangspunkt i ved din vurdering.

{ "value": { "focalPoint": { "left": 0.5, "top": 0.5 }, "id": 4293, "udi": "umb://media/cdfb7b081da846d2b390771bd9b91d84", "image": "/media/bz3pxtni/flytdiagram-steinsprang-ny.jpg", "caption": "Figur 1: Flytskjema for å avgjøre hvorvidt steinsprang er en aktuell prosess i området. *Steinsprang kan løsne i terreng slakere enn 45 grader der strukturen gjør dette mulig. For eksempel dalsideparallelle eksfoliasjonssprekker. Dette er informasjon som ikke nødvendigvis er gitt ut fra grunnlagsdata, og må normalt undersøkes i felt.", "altText": "Flytdiagram: aktuell prosess > 45 grader" }, "editor": { "name": "Image", "alias": "media", "view": "media", "render": null, "icon": "icon-picture", "config": {} }, "styles": null, "config": null }
Figur 1: Flytskjema for å avgjøre hvorvidt steinsprang er en aktuell prosess i området. *Steinsprang kan løsne i terreng slakere enn 45 grader der strukturen gjør dette mulig. For eksempel dalsideparallelle eksfoliasjonssprekker. Dette er informasjon som ikke nødvendigvis er gitt ut fra grunnlagsdata, og må normalt undersøkes i felt.