Utredning av sikkerhet mot skred i bratt terreng

Del denne sidenDel på e-post

Hvordan avgjør du om sikkerhetskravene i TEK17 er oppfylt med tanke på sørpeskred?

En faresone for sørpeskred er i følge TEK17 hvor langt ut fra fjellsiden skredmassene kan gi «skredskader av betydning, det vil si skred med en intensitet som kan medføre fare for liv og helse eller større materielle skader». Det handler altså ikke bare om at skredet kan nå et område, men også om skredet har nok kraft og trykk til å gi skade. En strøm av slam med liten tykkelse anses ikke å kunne gi skredskader av betydning.

Utarbeidelse av faresoner for sørpeskred

Faresonene utarbeides i stor grad basert på subjektivt skjønn, geomorfologisk/geologisk tolkning og prosessforståelse. Dynamiske modeller og andre modellberegninger brukes til støtte opp om vurderingene. 

Observasjonene og informasjonen i tabellen under skal generelt gjelde for at de ulike faresonene skal være aktuelle. Dette er likevel ikke absolutte krav, kun indikasjoner på hvilke faresoner som skal utarbeides. Som nevnt over, er det betydelig skjønn involvert. For eksempel kan fravær av historiske hendelser skyldes at det ikke var folk eller infrastruktur i området da skredet gikk, og mangel på tydelig avsetningsformer (til tross for kjente, historiske hendelser) kan skyldes at skredmassene går i hav/innsjø/elv eller som følge av bakkeplanering. 


  Faresone med årlig nominell sannsynlighet


    Forhold som må være tilstede 

    (minst ett)


  Eksempel

1/5000

  • Generelt i området bør det være historiske hendelser.
  • Kvartærgeologiske/geomorfologiske indikasjoner på tidligere hendelser i området generelt (disse trenger ikke være like tydelige som under 1/1000).

En svak antydning til vifteformet avsetning som antas å stamme fra skred, gir faresone 1/5000 som dekker viften.

1/1000

(i tillegg til informasjon i 1/5000 faresonen)


  • Tegn til hyppigere hendelser siden siste istid, for eksempel ved at vifteformen er stor (og at du kan anta at hovedparten av massene er transportert av skred).

Tydelig vifteform, antakelig bestående av masser avsatt fra flere skredhendelser, gir faresone 1/1000 som dekker den tydelige viften.

1/100

(i tillegg til informasjon i 1/1000 faresonen)


  • Historiske hendelser i den aktuelle skredbanen eller i «like» skredbaner i området.
  • Tegn på nylig aktivitet i erosjons- og skredsår, skredløp og skredvifter registrert ved kvartærgeologiske/geomorfologiske analyser

Kjente løsneområder for sørpeskred eller sørpeskredløp. Løsneområder eller skredløp med tilsvarende forutsetninger bør vurderes på samme måte.