Utredning av sikkerhet mot skred i bratt terreng

Del denne sidenDel på e-post

Om veilederen

NVE har siden mars 2019 samarbeidet med bransjen om å utvikle en bransjestandard for kartlegging av skredfare i bratt terreng i Norge. Veilederen omfatter skredfareutredninger som svarer ut sikkerhetskravene i plan- og bygningsloven (pbl) og byggteknisk forskrift (TEK17), og omfatter utredning av reell skredfare for skredtypene; steinsprang, steinskred, snøskred, jordskred, flomskred og sørpeskred. Målgruppen for veilederen er både de som skal bestille og utføre slike skredfareutredninger, og veilederen er bygd opp med egen inngang avhengig av hvilken bruker man er.

Hovedredaktører for veilederen:

  • Odd Are Jensen (NVE)
  • Yngve Midtun (NVE)
  • Odd-Arne Mikkelsen (NVE)
  • Martine Sagen Slåtten (NVE)
  • Jaran Wasrud (NVE)

 

Arbeidet med veilederen er utført i tett samarbeid med en ekstern arbeidsgruppe med representanter fra fagmiljøet i Asplan Viak, Multiconsult, Norges Geologiske Undersøkelse (NGU), Norges Geotekniske Institutt (NGI), Skred AS og Sweco Norge AS og med ulike fagmiljøer i NVE. 

Underveis i arbeidet har veilederen også vært på en åpen høring i to omganger, og innspill fra disse høringene er bearbeidet og nytt innhold er nå presentert i denne nettbaserte veilederen. 

Versjonshistorikk

Denne veilederen er digital og oppdateringer vil forekomme. Alle større endringer som vil påvirke selve innholdet av veilederen vil publiseres samlet ved en ny versjon av veilederen. Tekstlige presiseringer, skrivefeil og annet som ikke påvirker innholdet vil oppdateres fortløpende. Oversikt over endringer finner du i endringsloggen (med unntak av skrivefeil).

På hver side vil du se tre datoer som gir informasjon om sideversjon:


• Publisert dato sier noe om første gang siden ble opprettet.


• Sist endret oppdateres når det er gjort mindre justeringer på siden som ikke påvirker innholdet, f.eks. skrivefeil eller mindre tekstlige presiseringer.


• Sist revidert viser til endringer av betydning for innholdet. Denne datoen vil være knyttet til en versjon av veilederen. Alle sider vil nå være merket med Sist revidert: 12.11.2020. Ved neste revisjon av veilederen vil kun de sidene med en endring av betydning få oppdatert dette feltet.

Endringslogg

2023/10/06 Dokumentasjon - GIS data​

Lagt inn flere SOSI-koder for skredtyper i løsmasser og fastfjell

2023/10/02 Prosedyre snøskred​

Lagt inn lenke til SR-16 datasettet fra NIBIO, under Bruk av grunnlagsdata.

2023/05/15 Fase 2: Utføre oppdrag​

Lagt inn lenke til databasen med innsamlede skredfareutredninger under punkt 3.

2023/04/27 GIS-maler

Lagt inn informasjon om anbefalte attributter for separate faresoner.

2023/04/25 Fase 2: Utføre oppdrag

Lagt inn informasjon om mulighet for utredning av separate faresoner for hver enkelt skredype under punkt 12.

2023/04/25 Bestillingsskjema

Lagt inn nytt punkt om mulighet for å bestille skredfareutredning med separate faresoner for hver enkelt skredtype.

2023/04/25 Fase 1: Bestille en skredfareutredning

Lagt inn nytt punkt om mulighet for å bestille skredfareutredning med separate faresoner for hver enkelt skredtype. 

2023/03/31 Prosedyre snøskred

Lagt inn info om /lenke til nettbasert verktøy for å lage klimaanalyser 

2023/03/08 Prosedyre jordskred

Lagt inn presisering om modellering av løsneområder i åpne skråninger.

2022/03/22 GIS-maler

Lagt inn presisering rundt tolking av kravet om attributter for skogspolygoner.

2022/03/22 Uavhengig kvalitetssikring

Lagt inn presisering om innhold og detaljnivå.

2022/02/08 Prosedyre sørpeskred 

Lagt inn link til FoU-rapport om løsneområder for sørpeskred.

2021/11/23 Kompetanse 

Lagt inn presiseringer / omformuleringer, spes. ang. hva som ikke utgjør relevant erfaring.

2021/11/22 Uavhengig kvalitetssikring 

Diverse presiseringer / omformuleringer.

2021/11/22 Utføre Fase 1 - Gi tilbud  

Diverse presiseringer / omformuleringer i "befaring"-boksen.

2021/10/18 Fase 3 - Dokumentasjon og kvalitetssikring​

Henvisning til ny innmeldingsløsning for rapporter og faresoner lagt inn under Innmelding av skredfareutredningen.

2021/10/18 Fase 2 - Kvalitetssikre skredfareutredningen​

Henvisning til ny innmeldingsløsning for rapporter og faresoner lagt inn under Innmelding av skredfareutredningen.

2021/05/12 Prosedyre snøskred - Steg 2: Vurdering av løsneområder og løsnesannsynlighet​

Rettet tekst og lagt inn riktig kildehenvisning:

Du kan gjennomsnittlig forvente at flaket som utløses, har en lengde i skredbaneretningen som er cirka 100 ganger så stor som bruddkanthøyden, og en bredde som er 100 ganger større enn bruddkanthøyden (11).

2021/05/04 Om veilederen

Lagt inn avsnitt om versjonshistorikk.

2021/04/14 Egenerklæringsskjema

Tekstlig presisering av hva som er nødvendig kompetanse for å utføre en skredfareutredning.

2021/04/14 Kompetanse

Tekstlig presisering av hva som er nødvendig kompetanse for å utføre en skredfareutredning. 

2021/04/09 Uavhengig kvalitetssikring

Lagt inn setningen: Notatet fra den uavhengige kvalitetssikringen skal legges ved det endelige produktet.

2021/03/17 Fase 2: Utføre oppdrag

Link til NGU sine detaljerte kvartærgeologiske kart (målestokk 1:10.000) lagt inn under 6. Geologiske kart.

2021/03/17 Startsiden og Om veilederen

Siteringsforslag til veilederen lagt inn.

2021/03/10 Hele veilederen

Endret henvisning til NVEs veileder 1/2019 “Sikkerhet mot kvikkleireskred” (tidligere 7/2014).

2021/03/10 Prosedyre flomskred - Steg 3: Vurdering av utløp

- Slettet setning:

  • NB! Tradisjonell kartlegging tar ikke tilstrekkelig hensyn til tilstopping
  • Videre vil en tradisjonell faresonekartlegging av flomskred riktignok vise tilstopping, men det blir ikke beregnet at det flommer over og at vann tar en ny og uventet retning

- Erstattet med: 

  • Ved utredning av flomskredfare må en ta høyde for slik tilstopping, slik at det kan beregnes hvilken vei vann og skredmasser vil ta.

2021/02/11 Fase 1: Bestille en skredfareutredning

Tekstlig presisering av krav om uavhengig kvalitetsikring av utredninger som svarer ut sikkerhetskravene for sikkerhetsklasse S3 og over.

2021/02/11 Uavhengig kvalitetssikring

Tekstlig presisering av krav om uavhengig kvalitetsikring av utredninger som svarer ut sikkerhetskravene for sikkerhetsklasse S3 og over.

2021/01/28: Uavhengig kvalitetssikring

La til eksempel på uavhengig kvalitetssikring

2020/12/21: Prosedyre for snøskred - Steg 2: Vurdering av løsneområder

Lagt til og korrigert referanser.

2020/12/21: Prosedyre steinsprang og steinskred - Steg 2: Vurdering av løsneområder

Korrigert feil i referanser i Infoboks 1: Permafrost

2020/12/02: Prosedyre jordskred - Steg 2: Vurdering av løsneområder

- Slettet setning fra høringsutgave som skulle vært fjernet:

  • "Lave skråninger på 20-25 grader, med skog eller annen vegetasjon med dype røtter og uten tegn på vann, bør defineres som et løsneområde for en 1/5000-års sone."

 

2020/11/12

Veileder publisert