Utredning av sikkerhet mot skred i bratt terreng

Del denne sidenDel på e-post

Holdbarhet og revisjon av skredfareutredninger

Skredfareutredninger tar utgangspunkt i terreng-, klima- og vegetasjonsforholdene som er aktuelle på utredningstidspunktet, og benytter den metodikk, kunnskap og verktøy som da er tilgjengelig. Dette er forutsetningene for vurderingene som blir gjort.

Når bør en skredfareutredning revideres?

Dersom disse forutsetningene for vurderingene endres, kan selve vurderingene av skredfaren også endres, og det kan være behov for å utføre en ny skredfareutredning.

 

Eksempler på endrede forutsetninger som kan utløse behov for ny skredfareutredning er: 

  • Nye skredhendelser i fjellsiden/skråningen som tyder på at den forrige skredfareutredningen bør revideres.
  • Nye opplysninger om tidligere skredhendelser som ikke var nevnt i den forrige skredfareutredningen.
  • Endrede terrengforhold, for eksempel sikringstiltak, terrenginngrep i bratt terreng osv.
  • Endrede vegetasjonsforhold, for eksempel flatehogst.
  • Endrede hydrologiske forhold, for eksempel avskjærende grøfter, skogsveger osv.
  • Det er oppdaget tydelige feil og mangler i tidligere skredfareutredning.
  • Ny metodikk er blitt tilgjengelig.
  • Klimaet i området har endret seg slik at sannsynligheten for skred har endret seg. 

 

Endringer i lovverket (eksempelvis sikkerhetskrav) vil normalt ikke ha tilbakevirkende kraft. Slike endringer kan likevel utløse behov for nye skredfareutredninger, i tilfeller der et tidligere skredfareutredet område søkes utbygd etter at nytt lovverk har trådt i kraft. Det vil da være kommunene som fanger opp behovet for, og stiller krav om, nye skredfareutredninger.

Vær oppmerksom på at ved revisjon eller overprøving av eksisterende skredfareutredninger på grunneiers eller utbyggers initiativ, må behovet for ny utredning begrunnes. Den nye utredningen må bygge på den eksisterende, og bakgrunn for avvik fra eksisterende skredfareutredning må forklares og dokumenteres. Den nye utredningen må følge denne veilederen og være minst like detaljert som den forrige rapporten.