Utredning av sikkerhet mot skred i bratt terreng

Del denne sidenDel på e-post

Utredning av sikkerhet mot skred i bratt terreng - utredning av skredfare i reguleringsplan og byggesak

Endringslogg 2024/06/27 - Førsteside
La inn lenke til gammel portal

Metode-rapport for nye aktsomhetskart for snøskred publisert: NVE Ekstern rapport 24/2023: Nye aktsomhetskart for snøskred i Norge

2023/11/21 Fase 2: Utføre oppdrag​
Lagt inn informasjon om WMS-tjeneste og nedlasting av skredhendelser, samt lenke til NVE sin nettside om skredhendelser under punkt 2.

2023/10/06 Dokumentasjon - GIS data​
Lagt inn flere SOSI-koder for skredtyper i løsmasser og fastfjell

2023/10/02 Prosedyre snøskred​
Lagt inn lenke til SR-16 datasettet fra NIBIO, under Bruk av grunnlagsdata.

2023/05/15 Fase 2: Utføre oppdrag​
Lagt inn lenke til databasen med innsamlede skredfareutredninger under punkt 3.

2023/04/27 GIS-maler
Lagt inn informasjon om anbefalte attributter for separate faresoner.

2023/04/25 Fase 2: Utføre oppdrag
Lagt inn informasjon om mulighet for utredning av separate faresoner for hver enkelt skredype under punkt 12.

2023/04/25 Bestillingsskjema
Lagt inn nytt punkt om mulighet for å bestille skredfareutredning med separate faresoner for hver enkelt skredtype.

2023/04/25 Fase 1: Bestille en skredfareutredning
Lagt inn nytt punkt om mulighet for å bestille skredfareutredning med separate faresoner for hver enkelt skredtype.

2023/03/31 Prosedyre snøskred
Lagt inn info om /lenke til nettbasert verktøy for å lage klimaanalyser

2023/03/08 Prosedyre jordskred
Lagt inn presisering om modellering av løsneområder i åpne skråninger.

2022/03/22 GIS-maler
Lagt inn presisering rundt tolking av kravet om attributter for skogspolygoner.

2022/03/22 Uavhengig kvalitetssikring
Lagt inn presisering om innhold og detaljnivå.

2022/02/08 Prosedyre sørpeskred
Lagt inn link til FoU-rapport om løsneområder for sørpeskred.

2021/11/23 Kompetanse
Lagt inn presiseringer / omformuleringer, spes. ang. hva som ikke utgjør relevant erfaring.

2021/11/22 Uavhengig kvalitetssikring
Diverse presiseringer / omformuleringer.

2021/11/22 Utføre Fase 1 - Gi tilbud
Diverse presiseringer / omformuleringer i "befaring"-boksen.

2021/10/18 Fase 3 - Dokumentasjon og kvalitetssikring​
Henvisning til ny innmeldingsløsning for rapporter og faresoner lagt inn under Innmelding av skredfareutredningen.

2021/10/18 Fase 2 - Kvalitetssikre skredfareutredningen​
Henvisning til ny innmeldingsløsning for rapporter og faresoner lagt inn under Innmelding av skredfareutredningen.

2021/05/12 Prosedyre snøskred - Steg 2: Vurdering av løsneområder og løsnesannsynlighet​
Rettet tekst og lagt inn riktig kildehenvisning:

Du kan gjennomsnittlig forvente at flaket som utløses, har en lengde i skredbaneretningen som er cirka 100 ganger så stor som bruddkanthøyden, og en bredde som er 100 ganger større enn bruddkanthøyden (11).

2021/05/04 Om veilederen
Lagt inn avsnitt om versjonshistorikk.

2021/04/14 Egenerklæringsskjema
Tekstlig presisering av hva som er nødvendig kompetanse for å utføre en skredfareutredning.

2021/04/14 Kompetanse
Tekstlig presisering av hva som er nødvendig kompetanse for å utføre en skredfareutredning.

2021/04/09 Uavhengig kvalitetssikring
Lagt inn setningen: Notatet fra den uavhengige kvalitetssikringen skal legges ved det endelige produktet.

2021/03/17 Fase 2: Utføre oppdrag
Link til NGU sine detaljerte kvartærgeologiske kart (målestokk 1:10.000) lagt inn under 6. Geologiske kart.

2021/03/17 Startsiden og Om veilederen
Siteringsforslag til veilederen lagt inn.

2021/03/10 Hele veilederen
Endret henvisning til NVEs veileder 1/2019 “Sikkerhet mot kvikkleireskred” (tidligere 7/2014).

2021/03/10 Prosedyre flomskred - Steg 3: Vurdering av utløp
- Slettet setning:

NB! Tradisjonell kartlegging tar ikke tilstrekkelig hensyn til tilstopping
Videre vil en tradisjonell faresonekartlegging av flomskred riktignok vise tilstopping, men det blir ikke beregnet at det flommer over og at vann tar en ny og uventet retning
- Erstattet med:

Ved utredning av flomskredfare må en ta høyde for slik tilstopping, slik at det kan beregnes hvilken vei vann og skredmasser vil ta.
2021/02/11 Fase 1: Bestille en skredfareutredning
Tekstlig presisering av krav om uavhengig kvalitetsikring av utredninger som svarer ut sikkerhetskravene for sikkerhetsklasse S3 og over.

2021/02/11 Uavhengig kvalitetssikring
Tekstlig presisering av krav om uavhengig kvalitetsikring av utredninger som svarer ut sikkerhetskravene for sikkerhetsklasse S3 og over.

2021/01/28: Uavhengig kvalitetssikring
La til eksempel på uavhengig kvalitetssikring

2020/12/21: Prosedyre for snøskred - Steg 2: Vurdering av løsneområder
Lagt til og korrigert referanser.

2020/12/21: Prosedyre steinsprang og steinskred - Steg 2: Vurdering av løsneområder
Korrigert feil i referanser i Infoboks 1: Permafrost

2020/12/02: Prosedyre jordskred - Steg 2: Vurdering av løsneområder

- Slettet setning fra høringsutgave som skulle vært fjernet:

"Lave skråninger på 20-25 grader, med skog eller annen vegetasjon med dype røtter og uten tegn på vann, bør defineres som et løsneområde for en 1/5000-års sone."
2020/11/12

Veileder publisert
Formålet med denne veilederen er å gi en metodikk for skredfareutredninger og dokumentasjon av tilfredsstillende sikkerhet mot skred i bratt terreng, som oppfyller krav til sikker byggegrunn som gitt av plan- og bygningsloven (pbl) § 28-1.

Veilederen er flyttet over i ny portal med nytt utseende. Innholdet skal vere det samme. Den gamle veilederen er i en periode fortsatt tilgjengelig her.

Veilederen utdyper byggteknisk forskrift (TEK17 § 7-3) med tilhørende veiledning og NVEs retningslinjer "Flaum- og skredfare i arealplanar"

Veilederen erstatter NVE-veileder 8/2014 - Sikkerhet mot skred i bratt terreng. Formålet med veilederen er å gjøre både bestiller og utførende kjent med hva som må inngå i en skredfareutredning.

Målgruppe for veilederen

Målgruppen for veilederen er både skredfagkyndige og andre som er involvert i kommunale arealplan- og byggesaker.

Hva er skred i bratt terreng?

I denne veilederen omfatter skred i bratt terreng; snøskred, steinsprang, steinskred, jordskred, flomskred og sørpeskred.

Hva er en skredfareutredning?

Skredfareutredning er en vurdering og kartlegging av reell skredfare som skal dokumentere om et område tilfredsstiller sikkerhetskravene i Byggteknisk forskrift (TEK17 § 7-3). Skredfaren kvantifiseres og vises ved nominell årlig sannsynlighet i form av et faresonekart eller en lokal avklaring av skredfaren for et mindre område (for eksempel en tomt).

Hva omfatter veilederen?

Veilederen beskriver kartlegging av skredfare for ulike skredtyper i bratt terreng i forbindelse med reguleringsplan- og byggesaksbehandling. Det er lagt vekt på at veilederen skal vise hvordan man kan svare ut sikkerhetskravene knyttet til TEK17 § 7-3. Veilederen utdyper NVEs retningslinjer 2/2011 “Flaum- og skredfare i arealplanar” (rev. 2014)(1) for temaet skredfare.

Hva omfatter veilederen ikke? 

Veilederen tar ikke for seg utredning av skredfare på kommuneplannivå. For mer informasjon om kommuneplannivå og veiledning til hvordan skredfare kan utredes der, se NVEs nettsider om arealplanlegging.

Veilederen gir ikke detaljert beskrivelse av prosjektering av sikringstiltak. Det kan du lese mer om i Sikringshåndboka.

Veilederen omhandler ikke fare knyttet til byggegroper, skjæringer, fyllinger, fundamentering og andre tiltak knyttet til byggetomter og anlegg som må prosjekteres i samsvar med gjeldende norske standarder.

Veilederen omfatter ikke utredning av fare for kvikkleireskred eller lignende skred i materialer med sprøbruddegenskaper. Dette er beskrevet i NVEs veileder 1/2019 “Sikkerhet mot kvikkleireskred”(2). Veilederen omfatter heller ikke utredning av fare for fjellskred som er beskrevet i NGU-rapport 2012.029(3), eller sekundærvirkninger av skred.

Endringslogg

2024/06/27 - Førsteside
La inn lenke til gammel portal

Metode-rapport for nye aktsomhetskart for snøskred publisert: NVE Ekstern rapport 24/2023: Nye aktsomhetskart for snøskred i Norge

2023/11/21 Fase 2: Utføre oppdrag​
Lagt inn informasjon om WMS-tjeneste og nedlasting av skredhendelser, samt lenke til NVE sin nettside om skredhendelser under punkt 2.

2023/10/06 Dokumentasjon - GIS data​
Lagt inn flere SOSI-koder for skredtyper i løsmasser og fastfjell

2023/10/02 Prosedyre snøskred​
Lagt inn lenke til SR-16 datasettet fra NIBIO, under Bruk av grunnlagsdata.

2023/05/15 Fase 2: Utføre oppdrag​
Lagt inn lenke til databasen med innsamlede skredfareutredninger under punkt 3.

2023/04/27 GIS-maler
Lagt inn informasjon om anbefalte attributter for separate faresoner.

2023/04/25 Fase 2: Utføre oppdrag
Lagt inn informasjon om mulighet for utredning av separate faresoner for hver enkelt skredype under punkt 12.

2023/04/25 Bestillingsskjema
Lagt inn nytt punkt om mulighet for å bestille skredfareutredning med separate faresoner for hver enkelt skredtype.

2023/04/25 Fase 1: Bestille en skredfareutredning
Lagt inn nytt punkt om mulighet for å bestille skredfareutredning med separate faresoner for hver enkelt skredtype.

2023/03/31 Prosedyre snøskred
Lagt inn info om /lenke til nettbasert verktøy for å lage klimaanalyser

2023/03/08 Prosedyre jordskred
Lagt inn presisering om modellering av løsneområder i åpne skråninger.

2022/03/22 GIS-maler
Lagt inn presisering rundt tolking av kravet om attributter for skogspolygoner.

2022/03/22 Uavhengig kvalitetssikring
Lagt inn presisering om innhold og detaljnivå.

2022/02/08 Prosedyre sørpeskred
Lagt inn link til FoU-rapport om løsneområder for sørpeskred.

2021/11/23 Kompetanse
Lagt inn presiseringer / omformuleringer, spes. ang. hva som ikke utgjør relevant erfaring.

2021/11/22 Uavhengig kvalitetssikring
Diverse presiseringer / omformuleringer.

2021/11/22 Utføre Fase 1 - Gi tilbud
Diverse presiseringer / omformuleringer i "befaring"-boksen.

2021/10/18 Fase 3 - Dokumentasjon og kvalitetssikring​
Henvisning til ny innmeldingsløsning for rapporter og faresoner lagt inn under Innmelding av skredfareutredningen.

2021/10/18 Fase 2 - Kvalitetssikre skredfareutredningen​
Henvisning til ny innmeldingsløsning for rapporter og faresoner lagt inn under Innmelding av skredfareutredningen.

2021/05/12 Prosedyre snøskred - Steg 2: Vurdering av løsneområder og løsnesannsynlighet​
Rettet tekst og lagt inn riktig kildehenvisning:

Du kan gjennomsnittlig forvente at flaket som utløses, har en lengde i skredbaneretningen som er cirka 100 ganger så stor som bruddkanthøyden, og en bredde som er 100 ganger større enn bruddkanthøyden (11).

2021/05/04 Om veilederen
Lagt inn avsnitt om versjonshistorikk.

2021/04/14 Egenerklæringsskjema
Tekstlig presisering av hva som er nødvendig kompetanse for å utføre en skredfareutredning.

2021/04/14 Kompetanse
Tekstlig presisering av hva som er nødvendig kompetanse for å utføre en skredfareutredning.

2021/04/09 Uavhengig kvalitetssikring
Lagt inn setningen: Notatet fra den uavhengige kvalitetssikringen skal legges ved det endelige produktet.

2021/03/17 Fase 2: Utføre oppdrag
Link til NGU sine detaljerte kvartærgeologiske kart (målestokk 1:10.000) lagt inn under 6. Geologiske kart.

2021/03/17 Startsiden og Om veilederen
Siteringsforslag til veilederen lagt inn.

2021/03/10 Hele veilederen
Endret henvisning til NVEs veileder 1/2019 “Sikkerhet mot kvikkleireskred” (tidligere 7/2014).

2021/03/10 Prosedyre flomskred - Steg 3: Vurdering av utløp
- Slettet setning:

NB! Tradisjonell kartlegging tar ikke tilstrekkelig hensyn til tilstopping
Videre vil en tradisjonell faresonekartlegging av flomskred riktignok vise tilstopping, men det blir ikke beregnet at det flommer over og at vann tar en ny og uventet retning
- Erstattet med:

Ved utredning av flomskredfare må en ta høyde for slik tilstopping, slik at det kan beregnes hvilken vei vann og skredmasser vil ta.
2021/02/11 Fase 1: Bestille en skredfareutredning
Tekstlig presisering av krav om uavhengig kvalitetsikring av utredninger som svarer ut sikkerhetskravene for sikkerhetsklasse S3 og over.

2021/02/11 Uavhengig kvalitetssikring
Tekstlig presisering av krav om uavhengig kvalitetsikring av utredninger som svarer ut sikkerhetskravene for sikkerhetsklasse S3 og over.

2021/01/28: Uavhengig kvalitetssikring
La til eksempel på uavhengig kvalitetssikring

2020/12/21: Prosedyre for snøskred - Steg 2: Vurdering av løsneområder
Lagt til og korrigert referanser.

2020/12/21: Prosedyre steinsprang og steinskred - Steg 2: Vurdering av løsneområder
Korrigert feil i referanser i Infoboks 1: Permafrost

2020/12/02: Prosedyre jordskred - Steg 2: Vurdering av løsneområder

- Slettet setning fra høringsutgave som skulle vært fjernet:

"Lave skråninger på 20-25 grader, med skog eller annen vegetasjon med dype røtter og uten tegn på vann, bør defineres som et løsneområde for en 1/5000-års sone."
2020/11/12

Veileder publisert