Utredning av sikkerhet mot skred i bratt terreng

Del denne sidenDel på e-post

Hva slags kompetanse må du som skal utføre en skredfareutredning ha?

Det er kun utførende foretak med nødvendig kompetanse som skal utføre skredfareutredninger. Det finnes ikke en egen utdanning som i seg selv gir den nødvendige kompetansen.

Relevant kompetanse oppnås gjennom en kombinasjon av

  • Relevant utdanning, f.eks. ingeniørgeologi, naturgeografi, geologi, geoteknikk, hydrologi og meteorologi.
  • Lang og relevant arbeidserfaring. Skredfareutredninger utført for NVE, kommuner, private aktører, Statens Vegvesen og Bane NOR er relevante oppdrag. I tillegg er f.eks. dimensjonering av sikringstiltak, FoU-prosjekt relatert til skredfareutredninger og akutt håndtering av skredhendelser relevant erfaring. Ved vurdering av arbeidserfaring må det legges vekt på hvor oppdatert og hvor omfattende den relevante arbeidserfaringen er.

Utførende foretak må kunne oppfylle følgende kriterier

  • Minst to kvalifiserte fagpersoner må benyttes i oppdraget, en som utførende og en som sidemannskontrollør.
  • Begge de påkrevde fagpersonene må ha relevant utdanning, f.eks. innen et av fagområdene nevnt ovenfor.
  • Begge de påkrevde fagpersonene må i tillegg ha minst fem og tre års netto relevant arbeidserfaring med tilsvarende oppdrag. Med «netto» menes at skredfareutredning, i en periode på minimum 3 og 5 år, må ha vært hovedoppgaver, og ikke bare sporadiske oppdrag. Erfaring fra geofaglig arbeid som ikke omfattet skredfareutredning, er ikke tilstrekkelig og regnes ikke med som relevant erfaring. Det er ikke spesifisert hvorvidt den med mest erfaring skal ha utførende eller kontrollrollen.
  • Personell med mindre enn tre års relevant erfaring kan også benyttes i oppdraget, men kun i tillegg til de to med påkrevd erfaring.
  • Utførende foretak kan oppfylle kompetansekravene ved å benytte et annet foretak med nødvendig kompetanse, f.eks. som underleverandør for sidemannskontroll.
  • De som er ansvarlige for å utføre skredfareutredninger, må være godt kjent med alle gjeldende forskrifter[1][2], veiledere[3], retningslinjer[4] og fagnormer som gjelder for å utføre skredfareutredninger.
  • Kunnskap om og tilgang på dynamiske skredmodeller der slike er kommersielt tilgjengelig.

Ansvarsforsikring

I tillegg til den nødvendige kompetansen, bør utførende foretak ha ansvarsforsikring som minst tilsvarer krav i NS 8401/8402 (prosjekterings- og rådgivningsoppdrag). Dersom utførende ikke har tegnet en slik forsikring, kan de bli stilt ansvarlig ved eventuelle skredulykker som burde ha vært avdekket i skredfareutredningen.

Egenerklæringsskjema

Alle tilbud må inkludere et egenerklæringsskjema som bekrefter at utførende foretak oppfyller kravene ovenfor. Hvert foretak må fylle ut eget skjema, ev. med kommenter der man må benytte annet foretak for å oppfylle kravene. Dokumentasjon på kompetanse (f.eks. CV-er og liste over relevante oppdrag utført de siste 5 år) og/eller dokumentasjon på ansvarsforsikring kan vedlegges ved behov/ønske fra oppdragsgiver.

Oppdragsgiver anbefales å ikke godta rapporten dersom den benyttede kompetansen ikke er i henhold til veilederen.

Referanser

1. Byggteknisk forskrift TEK17

2. Plan- og bygningsloven (pbl)

3. NVE (2020) Utredning av sikkerhet mot skred i bratt terreng - Utredning av skredfare i reguleringsplan og byggesak

4. NVE (2014) Flaum- og skredfare i arealplanar. Veileder nr. 2/2011 - Revidert 22.mai 2014. Oslo: Norges Vassdrags- og energidirektorat.