Utredning av sikkerhet mot skred i bratt terreng

Del denne sidenDel på e-post

Hva avgjør om jordskred kan forekomme i området?

Det er i de fleste tilfeller mulig å avgjøre om jordskred er en aktuell prosess i et område ved bare å bruke tilgjengelig datagrunnlag som f.eks. helningskart, løsmassekart og flybilder. Utfordringen er kvaliteten på datagrunnlaget. Viser det seg å være feil, unøyaktig eller ufullstendig, kan det under feltarbeidet vise seg at jordskred likevel kan være aktuelt. Hvor kan jordskred forekomme? Faresoner for jordskred skal utredes i alle løsmasseskråninger brattere enn 20 grader. Det finnes enkelte eksempler på at jordskred kan løses ut i slakere terreng med fatal konsekvens, men dette er såpass sjeldent at restrisikoen er akseptabel, dvs årlig sannsynlighet på mindre enn 1/5000. Stabiliserende forhold som skog, dreneringsforhold eller gunstig jordart kan ikke per definisjon utelukke at jordskred er en aktuell prosess (se Figur 1). Slike forhold må derfor beskrives og vurderes nærmere i rapporten.
{ "value": { "focalPoint": { "left": 0.5, "top": 0.5 }, "id": 4589, "udi": "umb://media/9f89df5d26b14d2bb58474eaf8bc44cf", "image": "/media/lppjth3r/flytdiagram-jordskred.jpg", "caption": "Figur 1: Flytskjema for å avgjøre hvorvidt jordskred er en aktuell prosess i området." }, "editor": { "name": "Image", "alias": "media", "view": "media", "render": null, "icon": "icon-picture", "config": {} }, "styles": null, "config": null }
Figur 1: Flytskjema for å avgjøre hvorvidt jordskred er en aktuell prosess i området.