Utredning av sikkerhet mot skred i bratt terreng

Del denne sidenDel på e-post

Hvordan utreder du fare for flomskred?

Dette er en gjennomgang av prosedyren for å utrede faren for flomskred i et område. Utredningsprosedyren består av fire steg – fra å vurdere om flomskred er en aktuell prosess i området til å avgjøre om sikkerhetskravene i TEK17 § 7-3 er oppfylt med tanke på denne typen skred. Den omhandler alle vurderinger og tiltak som er spesifikke for flomskred, men du må også gjøre vurderinger som er generelle for alle typer skred. Det er derfor avgjørende at du ser denne prosedyren i sammenheng med hele veilederen – spesielt kapitlet "Hvordan utføre en skredfareutredning".

Hva er flomskred?

Flomskred er hurtige, flomlignende skred som opptrer langs elve- og bekkeløp, også der det vanligvis ikke er permanent vannføring (Figur 1). Vannmassene kan rive løs og transportere store mengder løsmasser, større steinblokker, trær og annen vegetasjon i og langs løpet. Kanaliserte jordskred med stort vanninnhold kan ha tilnærmet samme bevegelse som flomskred, men er utløst på en annen måte. 

Flom eller flomskred?

Skillet mellom flom og flomskred er viktig, men ikke klart definert. Flomskred fremstår som raske bevegelser i en eller flere pulser/bølger, mens flom pågår over lengre tid enn flomskred. Dagens lovverk og faresonekartlegging av skred i bratt terreng krever at du utreder flom og flomskred separat. Husk at fare for masseførende flom kan vere dimensjonerende faretype i slike tilfeller og at dette da må utredes.

{ "value": { "focalPoint": { "left": 0.5, "top": 0.5 }, "id": 4629, "udi": "umb://media/005a403535c7436f883a31d3c6aa1618", "image": "/media/gnafuagh/flomskred.png", "caption": "Figur 1: Typiske eksempler på flomskred" }, "editor": { "name": "Image", "alias": "media", "view": "media", "render": null, "icon": "icon-picture", "config": {} }, "styles": null, "config": null }
Figur 1: Typiske eksempler på flomskred