Samfunnsøkonomiske analyser av nettiltak

Del denne sidenDel på e-post

Om veilederen

Endringslogg 19.04.2024. Oppdatert tekst under kapitlet "Veilederens avgrensninger" i forbindelse med lansering av ny veileder til forskrift om energiutredninger.
Denne siden gir nærmere informasjon om bakgrunnen for arbeidet med veilederen, hvilke virkninger den er tenkt å gi, hvilken målgruppe den er ment for og hvilket kildegrunnlag den bygger på. Nederst beskrives også hvilke avgrensninger veilederen har.

Bakgrunn for veilederen

Strømnettutvalget ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 11. juni 2021. Bakgrunnen for utvalget var:

… å vurdere tiltak for å redusere tiden det tar å utvikle og konsesjonsbehandle nye nettanlegg, se på prinsippene for å ivareta en samfunnsøkonomisk utvikling av strømnettet i en tid med stor usikkerhet ved forbruksutviklingen og vurdere mulige forbedringer i systemet for tilknytningsplikt.

Utvalget ble i mandatet bedt om å legge til grunn at strømnettet fortsatt skal utvikles på en samfunnsmessig rasjonell måte i tråd med energilovens formål.

Strømnettutvalgets arbeid resulterte i rapporten Norges offentlige utredninger (NOU) 2022:6 Nett i tide – om utvikling av strømnettet som ble levert Energidepartementet 14. juni 2022. NOU-en foreslår en rekke tiltak for å svare på utvalgets mandat. Et av disse er at det utarbeides en sektorveileder for samfunnsøkonomisk analyser av nettiltak.

Hvilke virkninger er veilederen tenkt å gi?

Utbygging av nettanlegg er ressurskrevende, og betales i sin helhet av brukerne gjennom nettleien og anleggsbidrag. Tiltak i nettet kan også gi store virkninger for miljø, naturressurser og samfunn. Det er derfor viktig at tiltakene er tilstrekkelig utredet gjennom solide, transparente og sammenlignbare beslutningsgrunnlag.

Veilederen har som formål å gi nettselskapene, og andre aktører som investerer i nettanlegg, et rammeverk de kan bruke når de gjennomfører samfunnsøkonomiske analyser av forskjellige typer nettiltak. NOU 2022:6 Nett i tide – om utvikling av strømnettet trekker fram at veilederen på sikt er ment å bidra til

… å forbedre beslutningsunderlaget for konsesjonsmyndighetene, og dermed bidra til en mer samfunnsmessig rasjonell nettutvikling.

og

… at saksbehandlingen kan gå raskere, ettersom prinsipielle og/eller metodiske avklaringer vil være avklart på forhånd, slik at håndtering av slike spørsmål unngås i enkeltsaker.

Rammeverket er med andre ord ment å bidra til å heve kvaliteten på analysene og at aktørene utreder de mest samfunnsøkonomisk lønnsomme tiltakene allerede fra tidlig fase i prosjektutviklingen. Samtidig vil det bli lettere for NVE og Energidepartementet å se hva som er lagt til grunn i analysene slik at konsesjonsbehandlingen blir mest mulig effektiv.

Hvem er målgruppen til veilederen?

Sektorveilederen er først og fremst nyttig for analyseenheter som jobber med nettutvikling, kraftsystemplanlegging og konsesjonssøknader i selskaper som skal bygge, eie og drive nettanlegg i transmisjons- og regionalnettet. Den vil også være nyttig for konsulenter som bistår i analysene, prosjektledere og beslutningstakere i selskapet.

Samfunnsøkonomiske analyser av nettiltak kan være nyttige ved nettplanlegging i tidlig fase, men også ved tekniske løsningsvalg, investeringsbeslutning og fram til gjennomføring av tiltaket. Veiledningsmateriellet er derfor ment å kunne brukes på disse ulike stadiene. Siden bruk av samfunnsøkonomiske analyser i nettutviklingen beskriver nærmere hvordan samfunnsøkonomiske analyser kan benyttes, og hva som er de viktigste momentene å vurdere, på de ulike stadiene i prosjektutviklingen.

Veilederen bygger på faglitteratur og tar utgangspunkt i etablert praksis i bransjen

Sektorveilederen bygger på Finansdepartements rundskriv om utarbeidelse av samfunnsøkonomiske analyser R-109/2021, Direktoratet for forvaltning og økonomistyrings (DFØ) veileder i samfunnsøkonomiske analyser og Utredningsinstruksen. Det er også gjennomført samtaler med flere nettselskaper. Statnett har videre en intern veileder i samfunnsøkonomiske analyser som har blitt benyttet som underlag i arbeidet.

DFØs veileder i samfunnsøkonomiske analyser er sektorovergripende og inneholder mer detaljerte beskrivelser enn det som blir gitt i denne veilederen for nettiltak. Vi har forsøkt å gjøre veiledningen mer konkret og praktisk rettet mot nettvirksomhet, forenklet der det er mulig, samtidig som veilederen bygger på et tilstrekkelig teoretisk underlag.

Vi anbefaler å lese DFØs veileder for mer generell informasjon om ulike temaer som inngår i samfunnsøkonomiske analyser. Vi gir samtidig her en nærmere forklaring på hvordan de åtte arbeidsfasene i DFØs veileder henger sammen med de foreslåtte stegene i denne veilederen.

Veilederens avgrensninger

Denne veilederen gir anbefalinger til hvordan samfunnsøkonomiske analyser av nettiltak bør gjennomføres, men stiller i seg selv ingen absolutte krav. Samtidig er det et krav at NVEs veiledere for utforming av meldinger og konsesjonssøknader for nettanlegg skal følges. Der presiseres det nå at rammeverket og metoden i denne veilederen skal legges til grunn som et utgangspunkt for de samfunnsøkonomiske vurderingene av konsept og teknisk løsningsvalg innenfor det valgte konseptet. NVE har også en egen veileder til forskrift om energiutredninger der det blant annet stilles krav om at konseptvalgutredninger skal gjennomføres i samsvar med den samfunnsøkonomiske veilederen. 

Denne veilederen gir ingen anbefalinger og kommentarer til politiske målsettinger eller hvordan prinsipielle spørsmål, som hensynet til urfolksrettigheter, bør håndteres. Det gis heller ingen omtale av hvordan regelverk bør fortolkes.

Veilederen er ment å kunne svare ut mange spørsmål og avklaringer som vanligvis dukker opp under arbeidet med samfunnsøkonomiske analyser av nettiltak, men gir samtidig ikke svar på alt. Enkelte temaer og metoder i veilederen vil også være gjenstand for utvikling framover. Veilederen kan oppdateres fortløpende basert på innspill fra brukerne og oppdaterte metoder for samfunnsøkonomiske analyser.

Endringslogg

19.04.2024. Oppdatert tekst under kapitlet "Veilederens avgrensninger" i forbindelse med lansering av ny veileder til forskrift om energiutredninger.