Samfunnsøkonomiske analyser av nettiltak

Del denne sidenDel på e-post

Drifts- og vedlikeholdskostnader

Denne siden gir nærmere informasjon om metode for å verdsette drift- og vedlikeholdskostnader i samfunnsøkonomiske analyser av nettiltak.

Drifts- og vedlikeholdskostnader består av alle relevante kostnader for å drifte nettanlegg, som materiell, arbeidskraft og transport. De kan også inneholde mindre utskiftinger av anleggskomponenter.

Drifts- og vedlikeholdskostnader bør ikke omfatte større reinvesteringer, som utskifting av transformator, kontrollanlegg, eller omfattende reinvesteringer i koblingsanlegget. Hva som er reinvestering og hva som er ordinært drift- og vedlikehold er ikke alltid innlysende, og her er det rom for å bruke faglig skjønn. Systemdriftskostnader bør heller ikke inngå i drifts- og vedlikeholdskostnadene. Dette er kostnader som gjelder for Statnett og som innebærer kjøp av reserver og reguleringstjenester.

Endringer i drifts - og vedlikeholdskostnader er ofte relativt små sammenlignet med øvrige virkninger, og er da av mindre betydning for den samfunnsøkonomiske analysen. Samtidig er kostnadene mulig å tallfeste på en administrativ enkel måte, og det er ofte tilstrekkelig med et enkelt kostnadsoverslag. Hvis drifts- og vedlikeholdskostnadene ikke prissettes, bør det nevnes at de er antatt å være av neglisjerbar betydning for analysen.

Vi anbefaler at kontantstrømmen til drift- og vedlikeholdskostnader som hovedregel starter det året som utbyggingsalternativet settes i drift.

Vi anbefaler bruk av egne erfaringstall

Drifts- og vedlikeholdskostnader for nettanlegg avhenger av en rekke faktorer, for eksempel type anlegg, alder, materialvalg, utførelse, klimatiske forhold og lignende. I praksis kan drifts- og vedlikeholdskostnader påløpe årlig eller ved større revisjoner med flere års mellomrom.

På grunn av stor variasjon i type anlegg og hva som driver kostnadene, anbefaler vi at nettselskapene bruker egne erfaringstall for drifts- og vedlikeholdskostnader. Innsamling og bruk av disse kostnadene kan imidlertid være arbeidskrevende. Bruk av erfaringstall på de største anleggsdelene (ledning, transformator, bygg, kabel, koblingsanlegg etc.), kombinert med en generell prosentsats av investeringskostnad for øvrige anlegg, kan være en hensiktsmessig tilnærming.

Prosentsatser kan benyttes ved fravær av erfaringstall

I fravær av egne erfaringstall, kan det benyttes prosentsatser av investeringskostnader for å beregne årlige drifts- og vedlikeholdskostnader. Det er da viktig at det i utredningen vurderes hvor stor del av investeringskostnadene som i praksis vil medføre drift- og vedlikeholdskostnader. For eksempel er det naturlig å anta at investering i høyspentkomponenter i stor grad påvirker drifts- og vedlikeholdskostnader. Det samme gjelder ikke nødvendigvis for investeringer i grunnerverv, riving av anlegg og grunnarbeid. Slike kostnader bør ta tas ut av investeringskostnadene før nettselskapet multipliserer investeringskostnader med en prosentsats. Dersom det ukritisk legges en prosentsats på investeringskostnadene, vil drift- og vedlikeholdskostnadene bli overestimert.

Luftledning, jordkabel og sjøkabel

Prosentsatsene i tabellen under kan benyttes for å beregne årlige drifts- og vedlikeholdskostnader som andel av investeringskostnadene for luftledning, jordkabel og sjøkabel i fravær av egne erfaringstall for slike anlegg.

{ "value": { "focalPoint": { "left": 0.5, "top": 0.5 }, "id": 4042, "udi": "umb://media/4d66fdeb50c64e439c059a8562b04a10", "image": "/media/3x4hmtog/drifts-og-vedlikeholdskostnader.png", "caption": "Prosentsatser for å beregne drifts- og vedlikeholdskostnader. Klikk på figuren for å forstørre den. Kilde: Oslo Economics (2022). Kabel som alternativ til luftledning.", "altText": "Drifts- og vedlikeholdskostnader" }, "editor": { "name": "Image", "alias": "media", "view": "media", "render": null, "icon": "icon-picture", "config": {} }, "styles": null, "config": null }
Prosentsatser for å beregne drifts- og vedlikeholdskostnader. Klikk på figuren for å forstørre den. Kilde: Oslo Economics (2022). Kabel som alternativ til luftledning.

Stasjonsanlegg

Det kan benyttes en prosentsats på 1,5 prosent av investeringskostnadene for stasjonsanlegg som i praksis vil medføre drift- og vedlikeholdskostnader for å beregne årlige drifts- og vedlikeholdskostnader i fravær av egne erfaringstall. Tallet er basert på erfaringer om drift- og vedlikeholdskostnader for stasjonsanlegg og skjønnsmessige vurderinger.

Brutto størrelse eller relativt til nullalternativet?

Nettselskapene bør selv vurdere om drift- og vedlikeholdskostnader skal fremstilles som en brutto størrelse eller relativt til nullalternativet. Det er viktig at det i analysen beskrives hvilke av disse framgangsmåtene som benyttes. I en konseptvalgutredning for et stort geografisk område vil det for eksempel være unødvendig å beregne drifts- og vedlikeholdskostnader i nullalternativet for alle nettanlegg i området. I slike tilfeller er det mindre ressurskrevende og mer intuitivt å vise konseptenes drifts- og vedlikeholdskostnader relativt til nullalternativet. Det samme gjelder hvis en vurderer å utvide en stasjon med en transformator. Da er det mest hensiktsmessig å kun vise økt drift- og vedlikeholdskostnad som følge av den ekstra transformatoren.