Samfunnsøkonomiske analyser av nettiltak

Del denne sidenDel på e-post

Samfunnsøkonomiske analyser av nettiltak

Denne sektorveilederen gir anbefalinger til hvordan nettselskaper og andre aktører bør gjennomføre samfunnsøkonomiske analyser av tiltak i nettet. Den gir informasjon om hvordan samfunnsøkonomiske analyser kan brukes i nettutviklingen, inneholder anbefalinger om hvordan prosessen for analysen bør struktureres og tilpasses ulike typer nettiltak, hvilke prissatte og ikke-prissatte virkninger som er typiske for nettiltak, og hvordan de kan beskrives og verdsettes. Den gir også en nærmere omtale av utvalgte temaer i analysen.

 

Sektorveilederen bygger på krav og føringer fra Finansdepartements rundskriv om utarbeidelse av samfunnsøkonomiske analyser R-109/2021, Utredningsinstruksen, Direktoratet for forvaltning og økonomistyrings (DFØ) veileder i samfunnsøkonomiske analyser og beste praksis i bransjen.

Samfunnsøkonomiske analyser av nettiltak gjennomføres i dag både som et ledd i myndighetskontakten, for eksempel gjennom kraftsystemutredningene og i konsesjonssøknadene, men også i aktørenes interne utredninger og planarbeid før prosjektoppstart og ved investeringsbeslutninger. Samfunnsøkonomiske analyser er derfor et viktig verktøy på flere stadier i nettutviklingen.

Denne veilederen gir anbefalinger om hvordan samfunnsøkonomiske analyser av nettiltak bør gjennomføres. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har i tillegg en egen veileder som stiller krav til utarbeidelse av søknad om anleggskonsesjon for nettanlegg. Veilederen for samfunnsøkonomiske analyser av nettiltak er ment å supplere, men ikke å erstatte denne.

Veilederen er laget av NVE, med bistand fra Oslo Economics, på oppdrag fra Energidepartementet. Arbeidet har blitt fulgt opp av en referansegruppe bestående av Finansdepartementet, DFØ og Energidepartementet. Det er videre gjennomført samtaler med utvalgte nettselskaper, som har gitt innspill til utforming av veilederen og hva den bør inneholde.

 

For spørsmål og kommentarer til veilederen, vennligst kontakt NVE på nettkonsesjoner@nve.no.