Samfunnsøkonomiske analyser av nettiltak

Del denne sidenDel på e-post

Forutsetninger for gjennomføring

I forutsetninger for gjennomføring skal betingelsene for at tiltaket skal bli vellykket synliggjøres. I annet veiledningsmateriell kalles denne delen også for føringer for neste fase eller forutsetninger for en vellykket gjennomføring.

Samfunnsøkonomiske analyser kan gjennomføres på ulike tidspunkter i prosjektutviklingen og i forkant av et beslutningspunkt i henhold til en prosjektmodell, slik som forklart her. Utfallsrommet for mulige tiltak er gjerne større tidlig i prosjektet. Etter at beslutningen er tatt, skal prosjektutviklingen over i en ny fase.

Etter konseptvalg starter man vanligvis med å prosjektere tekniske løsninger i mer detalj. Etter at konsesjon er gitt av myndighetene, fortsetter gjerne detaljprosjektering og anskaffelsesprosessen starter. Den samfunnsøkonomiske analysen vil ved ulike faser i prosjektet som regel gi verdifull informasjon om forhold som er viktig for styring og gjennomføring av neste fase i prosjektutviklingen. Informasjon om viktige forutsetninger for gjennomføring er også nyttig for myndigheter og interessenter.

Forutsetninger for gjennomføring innebærer delanalysene under.

{ "value": { "focalPoint": { "left": 0.5, "top": 0.5 }, "id": 4217, "udi": "umb://media/5109a0a7f008465db1df3967b03f8487", "image": "/media/ugqasuii/forutsetninger-for-gjennomføring.png", "caption": "Forutsetninger for gjennomføring skal beskrive betingelsene for at tiltaket skal bli vellykket og består av to delanalyser. Klikk på figuren for å forstørre den.", "altText": "Forutsetninger for gjennomføring" }, "editor": { "name": "Image", "alias": "media", "view": "media", "render": null, "icon": "icon-picture", "config": {} }, "styles": null, "config": null }
Forutsetninger for gjennomføring skal beskrive betingelsene for at tiltaket skal bli vellykket og består av to delanalyser. Klikk på figuren for å forstørre den.

Synliggjør sentrale vilkår for lønnsomhet og rangering

Det er ofte usikkerhet forbundet med nettiltak, og ledetiden kan være lang. Underveis i prosjektutviklingen vil det derfor oppstå hendelser eller dukke opp ny informasjon som både kan redusere og øke tiltakets lønnsomhet. Det er derfor nyttig å synliggjøre sentrale forutsetninger og vilkår som må oppfylles for at tiltaket skal være samfunnsøkonomisk lønnsomt.

Forutsetninger som er viktig for lønnsomheten og rangering kan være veksttakten i forbruk og enkeltbeslutninger hos store næringskunder som ønsker tilknytning. I hvilken grad en avtale om anleggsbidrag er aktuelt for videreføring eller ikke, kan også omtales her. I tillegg kan det være usikkerhet i tekniske løsninger og kostnader som kan påvirke rangeringen av tiltakene. Det kan også være usikkerhet knyttet til at kostnadene bør holdes under et visst nivå for at lønnsomheten skal forbli positiv.

Beskriv sentrale milepæler for videre prosjektutvikling

Til slutt kan det være nyttig å beskrive planlagt fremdrift, og hvilke avklaringer som må foreligge på hvilket tidspunkt for at prosjektet skal bli vellykket. Her kan det også være aktuelt å synliggjøre hvordan nettselskapet prioriterer hensynet til rask framdrift (tid) og lave kostnader i den videre gjennomføringen.