Samfunnsøkonomiske analyser av nettiltak

Del denne sidenDel på e-post

Verdsettelse av virkninger

Denne siden gir en oversikt over grunnleggende forutsetninger for å beregne nytte- og kostnadsvirkninger i samfunnsøkonomiske analyser av nettiltak, og en forklaring av metodene for å verdsette prissatte og ikke-prissatte virkninger. Metodene forklares både på generelt grunnlag og mer konkret for vanlige virkninger av nettiltak.

En samfunnsøkonomisk virkning er den endringen som oppstår som følge av et tiltak. En nyttevirkning er en virkning som øker velferden i samfunnet. En kostnadsvirkning minker velferden i samfunnet, for eksempel bruk av ressurser som er nødvendig for å gjennomføre et tiltak.

Verdsetting av virkninger skal ta utgangspunkt i betalingsvillighet. Dette betyr at verdien skal settes lik det samfunnet er villig til å betale for å oppnå (nytte) eller unngå (kostnad) virkningen.

At et tiltak er samfunnsøkonomisk lønnsomt betyr at samfunnet som helhet er villig til å betale minst like mye som tiltaket koster. Dette inkluderer også ikke-prissatte virkninger for blant annet areal og miljø. Vurderingen av om et tiltak er samfunnsøkonomisk lønnsomt blir enklere når flest mulig av virkningene er prissatt.