Eksempelsamling for overvannstiltak

Publisert 22.09.22Sist endret 03.05.23

Del denne sidenDel på e-post

Regnbed Deichmans gate / Wilses gate i Oslo

Hovedhensikten med tiltaket er redusere påslippet til kommunalt ledningsnett gjennom å infiltrere og fordrøye overvann fra tak og gater. I tillegg til å gjøre byen mer robust for klimaendringer, har regnbedene ført til økt biologisk mangfold og visuell forbedring. Beboere i området melder at bokvaliteten i området har økt markant som følge av tiltaket.

Deichmans gate, Oslo

Regnbed i Deicmansgate Oslo Foto: Ina Cecilie Storteig, NVE
Regnbed Deichmansgate Oslo Foto: Alexandra M. Röttorp, NVE

Beskrivelse

Det er bygd ni regnbed i Deichmanns gate / Wilses gate som infiltrerer og fordrøyer overvann lokalt og åpent. I tillegg til regnbedene er det anlagt vannskulpturer og åpne vannrenner i gateløpet. Gatesteinen har grus i fugene slik at dekket er permeabelt. Anleggene avlaster avløpsnettet og bidrar til mer stabil grunnvannstand. Dette er viktig ettersom mye av den eldre bebyggelsen i Oslo er bygget på trepåler som ikke tåler uttørking. 

Sted:  Deichmanns gate 6-10, Oslo  

Kartreferanse: N 6649908.6 Ø 262410.41 

Prosjektet er et pilotprosjekt for urbane regnbed. Målet er å få mer erfaring med lokal, naturbasert overvannshåndtering i urbane gater. Prosjektet omfatter fagområdene samferdsel, tekniske installasjoner, vann- og miljøteknikk og landskapsarkitektur.  

http://www.naml-nytt.no/2019/12/02/overvann-fra-problem-til-ressurs/ Fakta om prosjektet

Oppdragsgiver: Oslo kommune, bymiljøetaten 

Byggherre: Oslo Vann og avløp

Entreprenør:  

Rådgiver/konsulent: Asplan Viak 

Byggeår/ferdigstilt: 2016 Prosjektperiode: 2013-2016 

Kostnad (inkl. mva): ukjent

Areal/størrelse: 3750 m2

 

Tekniske detaljer og funksjonskrav

Regnbedene er av ulike størrelser og bygget med tre forskjellige konstruksjonsløsninger, inkludert den tradisjonelle utførelsen. Det er testet ut staudearter som tidligere ikke er brukt i regnbed.

Bedene kan ha en midlertidig vannstand på opptil 25 centimeter. Det er totalt er 200 m2 regnbedoverflate i gaten. Flatene skal kunne håndtere en nedbørshendelse med 20 års gjentaksintervall og 20 % klimapåslag. Påslippet til det kommunale ledningsnettet blir tilsvarende redusert.

I tillegg til regnbedene sluker selve gateløpene også unna store mengder vann. Ved svært store vannmengder og fulle regnbed vil det eventuelle overskuddet av vann ende i overvannsrør (sluk i Wilses gate). 

https://d33by0imu011lz.cloudfront.net/1622448409/asplan-viak-urbane-regned-rapport.pdf 

Forvaltning, drift og vedlikehold

Slamlommene i regnbedene må tømmes for rusk og rask. Vannskulpturene og vannrennene må børstes og spyles regelmessig. Vegetasjonen klippes ned en gang i året. 

Bed og regnbed vedlikeholdes av gartner, mens kommunens driftsavdeling har ansvar for selve gata, renner og tømming av slamlommer. 

Det er en del mekanisk slitasje på kantsteinene og de større granittelementene bla. fordi biler kjører på dem. Det er også tråkk i bed fra fotgjengere som tar snarveier. 

Oppfølging, evaluering/måloppnåelse, tilleggsverdier mm

Bedene er testet med hjelp fra brannvesenet. Infiltrasjonsevnen er god og fordrøyningskapasiteten er på 60 kubikkmeter.

En evaluering av de aktuelle regnbedene er tilgjengelig i masteroppgaven til Sivakumar, Nevedda (2020). Regnbed i gate: Evaluering av ni regnbed i Deichmans gate med hensyn til overvannshåndtering, drift og vedlikehold, https://nmbu.brage.unit.no/nmbu-xmlui/handle/11250/2722603 

Forholdet til kommunal arealplanlegging

Ukjent.

Tilleggsopplysninger, andre kommentarer

Tilleggskvaliteter for området er godt bomiljø, mer opphold og lek i gata, biologisk mangfold og forskjønnelse av gatene.