Eksempelsamling for overvannstiltak

Del denne sidenDel på e-post

Bekkeåpning, Ilabekken, Trondheim

Ilabekken er et mindre vassdrag som starter i Bymarka, og som også innbefatter de tre dammene Kobberdammen, Baklidammen og Theisendammen. Prosjektet åpner 700 m av Ilabekken for å avlaste eksisterende rørsystem mot overvann. Hovedmålene med prosjektet er å dempe flom, forsterke en blågrønn struktur fra Bymarka til Trondheimsfjorden (inkludert etablering av et parkanlegg), samt å sikre økt biologisk mangfold.

Ilabekken, Trondheim

Ilabekken Foto: Tormod G. Hagerup, NVE
Ilabekken Foto: Tormod G. Hagerup, NVE

Beskrivelse

Sted: Iladalen, Trondheim kommune

Bekkeåpning som avlaster eksisterende, gammelt rørsystem for overvann i tråd med saneringsplan for Ila. Målsetningen er å bevare og forsterke en blågrønn struktur mellom Bymarka og Trondheimsfjorden, og legge til rette for biologisk mangfold og rekreasjon for byens befolkning. Prosjektet lot seg realisere gjennom samtidig arbeid med saneringsplanen for Ila og prosjektering og bygging av nordre avlastningsvei i området. Prosjektet unngikk dermed kostbare installasjoner som kulvert og pumpestasjon ved bygging av avlastingsveien.

Bekken og dens omgivelser er gitt et naturliknende uttrykk og bidrar til økt biologisk mangfold i bydelen. Vassdraget er sjøørretproduserende opp til fossen nord for Roald Amundsens vei. Det er rikt dyreliv, bestående av blant annet fisk, ender, salamander og frosk i dammen og flaggermus i gamle fjellåpninger.

Godt samarbeid mellom Trondheim kommune og Statens vegvesen har vært en viktig forutsetning for prosjektet.

Fakta om prosjektet

Oppdragsgiver/byggherre: Trondheim kommune og Statens vegvesen 

Rådgiver/konsulent: Multiconsult AS og Asplan Viak AS 

Entreprenør, anleggsgartner: Reinertsen Anlegg AS 

Underleverandører: Kunstnerne Solrunn Rones (utforming bekkeløp) og Stefan Christiansen (steinskulpturer). 

Byggeår/ferdigstilt: 2006-2008 

Areal/størrelse: 700 m bekkeåpning + park

Tekniske detaljer og funksjonskrav

Hovedelementer:

 • Bekkeåpning av ca. 700 m bekk
 • Dam og froskedam
 • Åpen kanalløsning i nederste del
 • Parkanlegg rundt dammen
 • Sti og grøntarealer langs hele strekningen

Detaljelementer:

 • Erosjonssikring i bekkeløpet, dimensjonert for tusenårsflom
 • Tilrettelegging for biologisk mangfold og fisk, med fisketrapp i nedre del
 • Integrasjon av kunstneriske elemementer i anlegget

Se forøvrig https://d21dbafykfdck9.cloudfront.net/1485874414/rapport-overvann-2016-12-21.pdf  s.126

Forvaltning, drift og vedlikehold

Trondheim kommune drifter anlegget. Dette er et godt planlagt og gjennomført anlegg som tilfører nærmiljøet og byen store kvaliteter. Kommunens avdelinger for Vann- og avløp og Idrett, park og skog samarbeider om eierskap og vedlikehold av anlegget.

Oppfølging, evaluering/måloppnåelse, tilleggsverdier mm

Variasjoner i vannløpet mellom foss, stri bekk, stille bekk, kanal, terskler og dam gir store opplevelseskvaliteter. Området er vakkert, godt utformet utført med robuste materialer. Det tydelige konseptet i prosjektet ser ut til å ha blitt beholdt gjennom hele prosessen. Kunstprosjekt beriker opplevelsen, og er tatt godt imot av byens befolkning. Anlegget har mottatt flere priser.

«Lekkasje» over fossen er en hovedutfordring i dag. Driftsansvar og -nivå er avklart.

https://www.vannportalen.no/vannregioner/agder/vannomrader-i-vannregion-agder/otra-vannomrade/aktuelt/restaurering-av-byvassdrag-eksempel-fra-ilabekken-i-trondheim/ 

Forholdet til kommunal arealplanlegging

Reguleringsplan for Iladalen. Området er regulert til friområde og vann.

Tilleggsopplysninger, andre kommentarer

Anvisning til bekkeåpning – Sintef 2021 

Åpning av bekk som i dag er lagt i rør kan være et godt klimatilpasningstiltak. Slike tiltak innebærer stor grad av flerfaglighet og er en omfattende prosess. Rapporten gir oversikt over hvilke forhold som må undersøkes og løses i de ulike fasene i en bekkeåpningsprosess. Den gir også eksempler på kilder og nyttige verktøy en kan støtte seg på i arbeidet. Anvisningen synliggjør også hvilke fagkompetanser som bør inngå i prosessen.

Anvisningen består av tre deler: 

 • prosessflytskjema over ulike prosjektfaser med kriterier for å gå videre til neste prosjektfase
 • utsjekksmatrise til bruk i tidligfase for å vurdere behov, muligheter, utfordringer og hvilke fag/avdelinger som bør delta i prosessen
 • sjekkliste over tema som må hensyntas og løses i de ulike fasene av en bekkeåpning

Anvisingen er også relevant når andre naturbaserte løsninger skal vurderes og gjennomføres. Arbeidet med anvisningen ble opprinnelig initiert av Klæbu og Trondheim kommuner (felles kommune fra 2020). Arbeidet er gjennomført med faglig støtte fra forskningsprosjektet Klima 2050.

https://www.sintefbok.no/book/index/1286/bekkeaapning_som_klimatilpasningstiltak_en_overordnet_og_flerfaglig_anvisning