Eksempelsamling for overvannstiltak

Del denne sidenDel på e-post

Tiltak i vassdrag, bekkeåpning

Åpne eller lukkede løsninger, bekkeåpning og tiltak i tjern, våtmark og vassdrag.

Anvisning til bekkeåpning – Sintef 2021 

Åpning av bekk som i dag er lagt i rør kan være et godt klimatilpasningstiltak. Slike tiltak innebærer stor grad av flerfaglighet og er en omfattende prosess. Rapporten gir oversikt over hvilke forhold som må undersøkes og løses i de ulike fasene i en bekkeåpningsprosess. Den gir også eksempler på kilder og nyttige verktøy en kan støtte seg på i arbeidet. Anvisningen synliggjør også hvilke fagkompetanser som bør inngå i prosessen.

Anvisningen består av tre deler: 

  • prosessflytskjema over ulike prosjektfaser med kriterier for å gå videre til neste prosjektfase
  • utsjekksmatrise til bruk i tidligfase for å vurdere behov, muligheter, utfordringer og hvilke fag/avdelinger som bør delta i prosessen
  • sjekkliste over tema som må hensyntas og løses i de ulike fasene av en bekkeåpning

Anvisingen er også relevant når andre naturbaserte løsninger skal vurderes og gjennomføres. Arbeidet med anvisningen ble opprinnelig initiert av Klæbu og Trondheim kommuner (felles kommune fra 2020). Arbeidet er gjennomført med faglig støtte fra forskningsprosjektet Klima 2050.

https://www.sintefbok.no/book/index/1286/bekkeaapning_som_klimatilpasningstiltak_en_overordnet_og_flerfaglig_anvisning