Eksempelsamling for overvannstiltak

Del denne sidenDel på e-post

Overvannstiltak for ekstrem driftssituasjon

Styrtregn og snøsmelting skaper fra tid til annen avrenning over det vi kan forvente å håndtere lokalt. For slike hendelser er det viktig å tenke nøye gjennom hvilken retning vi ønsker å lede avrenningen, og over tid etablere sammenhengende flomveier som ivaretar sikkerheten til mennesker, bygninger og infrastruktur.

Eksempler på tiltak for ekstrem driftssituasjon er:

  • tilrettelagte gater
  • vassdrag
  • kanaler
  • flomrenner med høy kapasitet
  • oversvømmelses- og fordrøyningsområder
  • kulverter

Det kan være behov for pumping i tilfeller der det er for lavt selvfall eller flomvern og infrastruktur hindrer utløp til resipient.

De valgte tiltakene bør henge sammen i en helhetlig løsning frem til resipient. Det er viktig at tiltak planlegges helhetlig i overordnet arealplan og følges opp på detaljplan og i byggesak.

Tiltakene i samlingen er klassifisert etter NS 3845 Blågrønn faktor.