Eksempelsamling for overvannstiltak

Del denne sidenDel på e-post

Flomvei med pumpestasjon, Krokstadelva, Drammen

Eksempel på flomvei som erstatter nedbygget vassdrag gjennom et boligområde. Tiltaket sikrer eksisterende bebyggelse mot overvannsskade bak flomvoll i større vassdrag. Pumpestasjonen er anlagt med skatepark og klatrevegg, og ligger inntil et etablert grøntanlegg. Anlegget er et møtested som gir identitet til området.

Krokstadelva, Drammen

Pumpestasjon for overvann Krokstadelva Foto: Rune Bratlie, NVE

Beskrivelse

Anleggene ble påbegynt etter ekstremregnet Frida i 2012. Hendelsen medførte betydelige skader på boliger, eiendom og infrastruktur i området.

Kombinasjonen høy elvegradient, høy arealutnyttelse og flatt utløp gjør bebyggelsen i området sårbar for oversvømmelse. Det er etablert en vakker granittmur for å sikre bebyggelsen mot flomvann fra Krokstadbekken. Ved større nedbørmengder fungerer denne imidlertid som en demning for overvann fra boligområdene på baksiden. Bakenforliggende areal er tilpasset slik at overflatevannet styres mot pumpestasjonen. Anleggene er godt tilpasset, og inngår naturlig i landskapet.

Anleggene er etablert med god visuell kvalitet, og flerbrukshensyn er ivaretatt slik at arealbruken er liten. Anleggene sikrer normal tettstedsutvikling på en flomutsatt elveslette.

Fakta om prosjektet

Tiltakene inngår som en del av større flomsikringsprosjekt beskrevet i "Tiltaksplan. Flomsikring av Mjøndalen sentrum":

https://www.drammen.kommune.no/globalassets/aktuelt/dokumenter/tiltaksplan-flomsikring-mjondalen-sentrum-20190913.pdf 

Tiltakshaver: Tidligere Nedre Eiker kommune

Oppdragsgiver/byggherre: NVE

Ansvarlig søker og ansvarlig prosjekterende: Rambøll og B16 arkitektur & landskap https://b16.no/ 

Prosjekterende konsulent: KIMA Arkitektur http://kimaarkitektur.no/projects/krokstadelva-pumpestasjon3/ 

Pumpestasjonen sto ferdig i 2018

Tekniske detaljer og funksjonskrav

I konkurransegrunnlaget fra Rambøll, januar 2018, er pumpestasjonen detaljert beskrevet. Det er utarbeidet en egen kravspesifikasjon for aggregat og pumper, Rambøll desember 2017. NVE sak 201700818.

Forvaltning, drift og vedlikehold

Drift og vedlikehold: Drammen kommune 

Oppfølging, evaluering/måloppnåelse, tilleggsverdier mm

Tidligere Nedre Eiker kommune inngikk avtale med grunneiere om tilgang, drift- og vedlikehold av arealene som berøres av pumpestasjoner, flomvoller, flommurer og bekkeåpninger.

Forholdet til kommunal arealplanlegging

Gjeldende kommuneplanens arealdel (Tidligere Nedre Eiker kommune 2015-2026), §5.2 Overvannshåndtering og flomveier (jf. pbl § 11-9 nr. 3):

https://www.drammen.kommune.no/globalassets/tjenester/arealplan-kart-og-geodata/dokumenter/gjeldende-kommuneplaner/nedre-eiker/revidert-planbeskrivelse-med-planbestemmelser-og-retningslinjer-28.06.19.pdf 

Tilleggsopplysninger, andre kommentarer