Eksempelsamling for overvannstiltak

Del denne sidenDel på e-post

Blågrønt og grønt tak, Vega Scene, Oslo

Tiltaket reduserer og forsinker avrenningen av takvann. Dette avlaster det kommunale ledningsnettet i et byområde med arealbegrensninger og høy andel tette flater. Taket skaper samtidig leveområder for planter, insekter og fugler. Tiltaket innvirker positivt på mikroklimaet.

Vega Scene, Oslo

Grønt tak Vega Scene Foto: NVE/Lothar Wilhelm Dören

Beskrivelse

Hovedtaket på Vega Scene er et blågrønt tak som består av et tykt, vegetert dekke som fordrøyer og fordamper nedbør. Nedbør absorberes i løsmassene på taket, og strupte nedløp (restriktorer) kontrollerer avrenningen fra taket. Konstruksjonen sikrer at små regn fordrøyes og fordampes, mens litt større regn slippes kontrollert til det offentlige avløpsnettet. Taket er fullinstrumentert av NVE, se stasjonsdata på Vega Scene - grønt tak.

I tillegg til det blågrønne hovedtaket i 5. etasje, er det et grønt mesanintak i deler av 4. etasje. 

Bygget vant Oslo bys arkitekturpris i 2019. I juryens begrunnelse ble det innovative taket trukket fram som utslagsgivende. Vega Scene er Norges første BREEAM- sertifiserte kulturbygg. 

Lenke til nettsted: Nibio, KlimaOslo, Myhr (2021) 

Fakta om prosjektet

Sted:  Hausmanns gate 28, 0182 Oslo, gnr. 208 bnr. 180. 

Type anlegg: Fordrøyning. Fordampning. Naturbasert løsning.  

Oppdragsgiver/byggherre: Urbanium AS

Prosjekterende, arkitektur og landskapsarkitektur: Asplan Viak, Bergknapp, Protan, Ljono Stauder (prosjektering, legging, etablering og planteproduksjon) 

Økologi: Asplan Viak

Leverandører: Bergknapp, Progan, Ljono Stauder, NVE

Entreprenør: Urbanium AS

Rådgiver: NIBIO (vekstmasser og plantelister), Bright (RIB), 3K Elektro (RIE), Norconsult (RIV), Firesafe (RIBr), Brekke & Strand (RIAku)

Samarbeidspartner: Elvebakken VGS

Byggeår/ferdigstilt: 2019 (tak ferdig plantet)

Prosjektperiode: 2016-2019

Kostnad (inkl. mva): Ukjent 

Areal/størrelse: Det blågrønne hovedtaket måler 692,5 m2. Mesanintaket er på 108,5 m2, hvorav 87,5 m2 er grønt og resten er svart teknisk areal. 

Tekniske detaljer og funksjonskrav

Taket ble dimensjonert for å tåle fremtidens 20 års regn, dvs. en 40% økning sammenlignet med dagens 20 års regn (Myhr 2021). 

Taket er utviklet i tett samarbeid mellom utbygger, konsulent og forskningsmiljø. Dette har gjort det mulig å komme fram til nyskapende løsninger for jordblanding, stedegen vegetasjon og fordrøyning av vann på tak, i tillegg til å samle data og erfaringer til nytte for videre utvikling og optimalisering.

I bunnen av det blågrønne taket ligger hulledekke, isolasjon, Blueproof Green-membran og fiberduk. Over fiberduken ligger et drenslag av knust lavastein. Over drenslaget ligger vekstmediet som består av en blaning av knust lavastein og plantejord. Tykkelsen av laget varierer over taket, som er delt inn i hovedsoner: grunnlendt kalkmark, åpen kalkmark, og vegetasjonsdekke/habitat for bier. 

Fordelen med lavastein er dreneringsevne og lav vekt, i tillegg til god struktur og porevolum. Laget har dermed god evne til å lagre og videreføre vannmengder. Den gjennomsnittlige helningen på taket er 2,5%. Taket heller mot tre sluk som er plassert i takets lavpunkter. Herfra slippes vannet på kommunens offentlige avløpsnett. 

De tre slukene er strupet for å kontrollere vannmengdene som føres til offentlig avløpsnett. Strupeanordningen er A-formet med høyde 25 mm. Vannmengdene som slippes fra taket til offentlig nett øker med vannstanden på taket. Ved 100 mm vannhøyde er hvert utløp beregnet til å slippe ut 0,25 l/s. Strupeanordningen er åpen i topp og ved vannstand over 100 mm går overskytende vann fritt ned i sluk.

Det er plantet stedegne arter fra indre Oslofjord på taket. Det er skapt et sammensatt plantesamfunn med ulike høyder og rotsystem. 

Mesanintaket er utformet som et ekstensivt grønt tak med ulike sedumarter. Hydraulisk sett har dette taket mindre kapasitet til å holde igjen vann sammenlignet med hovedtaket.  

Lenke til publikasjoner ev annen dokumentasjon: Nibio, KlimaOslo, Myhr (2021) 

Forvaltning, drift og vedlikehold

Konstruksjonen må tåle den økte taklasten som vannmengdene medfører. Det er risiko for vannlekkasjer gjennom takmembranen, som kan føre til skade på isolasjonsmaterialer, korrosjon, elektriske feil og uønsket biologisk vekst. Det er etablert en enkel gangbane i tre for drift av taket.

VegaScene 2022 01 11 Regn på frosset takYouTube 

Oppfølging, evaluering/måloppnåelse, tilleggsverdier mm

NVE har utstyrt taket med ulike måleinstrumenter. Det måles nedbør (12 målere), vannføring (i avløpsrør), vannstand, jordfuktighet, temperatur og vind. Målingene er tilgjengelige for offentligheten gjennom NVEs database Sildre. Avløpsmålingene måler samlet avløp fra det blågrønne hovedtaket og det grønne mesanintaket. 

Det ble gjennomført en masteroppgave om effektiviteten til taket av Myhr (2021). Modellresultatene viste at det blågrønne taket hadde en gjennomsnittlig retensjonsevne på 34%. Ved en dimensjonerende hendelse med gjentaksintervall 20 år ble spissavrenningen redusert med 95% sammenlignet med et tradisjonelt svart tak. Måledata som er blitt registrert siden 2020 bekrefter disse resultatene.

I tillegg til reduksjon og fordrøyning av overvann har taket tilleggskvaliteter. Det kan virke isolerende og nedkjølende om sommeren. Det kan skape leveområder for planter og dyr, rense luften og dempe støy.

Fremtidens Byggenæring, Tak kan bli fremtidens problemløsere, publisert 2. desember 2021. 

Forholdet til kommunal arealplanlegging

Tomten er regulert til byøkologisk kulturkvartal. Dette ga incentiv til å utvikle en løsning som gir et positivt bidrag til byens økosystemer.

Reguleringsplan vedtatt 18.06.2008 med bestemmelse om overvannshåndtering (Oslo kommune): § 8 Overvannshåndtering og støy: Takvann, overvann og vann fra tette flater skal i størst mulig grad søkes tilført grunnen ved bruk av lokal overvannshåndtering...

Ved planlegging av bygget til Vega Scene ble det ikke plass til tiltak for overvannshåndtering på bakkenivå. Derfor ble hele overvannshåndteringen tatt opp på taket. 

Tilleggsopplysninger, andre kommentarer