Eksempelsamling for overvannstiltak

Del denne sidenDel på e-post

Infiltrasjon og fordrøyning langs veg, parsell av riksveg 3/25, Løten - Elverum

Tiltaket kombinerer åpne, brede grøfter og infiltrasjon til grunnen med begrenset bruk av lukkede rørsystemer. Tiltaket er et pilotprosjekt i Klima 2050. Videre uttesting og dokumentasjon av ulike løsninger, samt drift og vedlikehold vil foregå over tid.

Rv 3/25 Løten - Elverum

Riksvei 3/25 Løten - Elverum Foto: NVE/ Susan Solbrå

Beskrivelse

Riksveg 3 er bygd som firefelts veg på 16,5 km mellom Tønset i Løten og Basthjørnet i Elverum. De resterende 10,5 km mellom Ommangsvollen til Tønset i Løten og Åkroken til Svingen rasteplass i Elverum er bygget som tofelts veg med midtrekkverk og forbikjøringsfelt. Les mer om prosjektet på Statens vegvesens hjemmesider 

Drenering av vegen er anlagt med dype sidegrøfter bygget opp med sand og jord i toppen, og underbygd med stedlige masser eller morene. Noen strekninger er bygd med åpen grøft med dypsprengt pukkgrøft under. Midtdeler håndterer overvann ved hjelp av infiltrasjonssandfang med sluk. Der veg går over grunnvannsmagasin, er sidegrøfter tettet med membran og bygd med knust morene for å lede overvann til åpent overvannsbasseng med overløp til infiltrasjonsgrøft.

Fakta om prosjektet

Sted: Løten og Elverum kommuner, Innlandet fylke

Oppdragsgiver: Statens vegvesen

Prosjekterende: Mulitconsult

Utførende: Skanska Aas-Jakobsen, Vianova-nettverket og Multiconsult

Finansiering: Staten og bompenger

Skanska har ansvar for bygging, drift og vedlikehold av vegstrekningen. Gjennom Klima 2050 har Sintef og NTNU bidratt med forskning og studentoppgaver (også i framtiden)

Byggeår: 2018-2020, ferdigstilt 30. juli 2020

Kostnad: 5,5 MRD NOK

Areal: 27 km

Tekniske detaljer og funksjonskrav

Prosjektet ligger i et område hvor håndtering av overvann og avrenning til resipienter er utfordrende.  Løsningene filtrerer og renser overvannet, og reduserer sårbarheten ved styrtregnflom. Løsningene avlaster lokale bekker og elver og unngår separate infiltrasjons- og fordrøyningsbassenger. Tiltaket er økonomisk fordelaktig ved bygging. Det reduserer også behovet for drift og vedlikehold sammenlignet med tradisjonelle, lukkede overvannsløsninger.

Forvaltning, drift og vedlikehold

Hedmarksvegen AS, Skanska har driftsansvar i 20 år

Oppfølging, evaluering/måloppnåelse, tilleggsverdier mm

Det er et mål å teste ulike løsninger og modellers funksjonalitet gjennom innsamling av feltdata og modellering over tid. Det er et mål å dokumentere drift- og vedlikeholdsbehov for overvannsløsninger. Se Klima2050 pilotprosjekt: https://www.klima2050.no/rv3-stormwater-and-maintenance.

Prosjektet består av tre deler:

1. Dokumentere de installerte løsningene for overvannshåndtering sin funksjon over tid

Denne aktiviteten vil gjennom en eller flere masteroppgaver følge opp de åpne og lokale løsningene som er etablert langs vegen. Sentrale spørsmål som ønskes besvart er hvor godt løsningene håndterer overvannet, og hvilke kostnader og innsats til drift og vedlikehold som behøves over tid. Har infiltrasjonsgrøftene renseeffekt og hva er responsen til vassdraget? Vil det være mulig å etablere "best practise" for fremtidige installasjoner?

2. Hydrologisk modellering 

I denne aktiviteten vil det etableres en hydrologisk DDD-modell for hele eller deler av nedbørsfeltet. Modellen kan benyttes til å vurdere flomrisiko i området under dagens og framtidens klima. Arealendringer langs vegen kan modelleres og brukes til å predikere potensielle endringer i flomrisiko. Arbeidet forutsetter at en masterstudent bruker dette området som case i sin masteroppgave.

3. Risikovurdering av vegstrekningen

Aktiviteten vil benytte det nye rammeverket for en helhetlig risikovurdering utviklet av Klima 2050. Risikovurderingen kan gjøres på hele eller deler av vegstrekningen og områdene rundt. Risikovurderingen forutsetter tilgang til nødvendig data og en del innspill fra "brukere" og resultater fra videre forskning på strekningen.

Forholdet til kommunal arealplanlegging

Tiltaket er finansiert gjennom Norsk transportplan (NTP) og er regulert gjennom kommunedelplan og reguleringsplaner for vegstrekningen.