Eksempelsamling for overvannstiltak

Del denne sidenDel på e-post

Regnbed og vadi, Bjørnstjerne Bjørnsons gate, Drammen

Hovedhensikten med tiltaket er å infiltrere, fordrøye og rense overvann fra en sterkt trafikkert kjøreveg.

Bjørnstjerne Bjørnsons gate, Drammen

Regnbed langs Bjørnstjerne Bjørnsons gate, Drammen Foto: Rune Bratlie
Kjeftsluk i regnbed langs Bjørnstjerne Bjørnsons gate, Drammen Foto: Rune Bratlie

Beskrivelse

Sted: Bjørnstjerne Bjørnsons gate, Drammen kommune, Viken fylke

Etablert som følge av ombygging av deler av gateløpet og begrenset kapasitet i ledningsnettet. Tiltakene er utformet slik at alt overflatevann ledes til regnbed og vadi langs kjøreveg og gang- og sykkelveg.

 

Fakta om prosjektet

Oppdragsgiver/byggherre: Statens vegvesen / Buskerud fylkeskommune

Entreprenør: Isachsen AS

Landskapsarkitekt: Statens vegvesen

Rådgiver/konsulent: Norconsult

Anleggsgartner: Steen & Lund AS, skjøtsel. Håkonsen og Sukke Landskapsentreprenør AS

Byggeår/ferdigstilt: 2018

Prosjektperiode: 2015-2018

Kostnad: NOK  185 mill.

Areal/størrelse: 700 m lang firefelts allégate, trær i siderabatter og midtrabatt, gang- og sykkelveg på begge sider.

Rapport nr. 393 Statens Vegvesen: FoU Lokal overvannshåndtering langs veg og gate - Status desember 2017

Tekniske detaljer og funksjonskrav

Løsningen baserer seg på infiltrasjon og fordrøyning. Det er i tillegg etablert overløpsledning med sandfangkummer i siderabattene. Dette fungerer som et sekundærsystem, og trår i kraft når grunnen er mettet og vannet begynner å stå i grøftene. Sandfangene er koblet på et noe underdimensjonert rørsystem, som ligger med minimumsfall langs hele strekket og har utløp til Drammenselva.

Drenering til siderabattene blir ivaretatt av kjeftsluk. Ordinære kjeftsluk leder imidlertid vannet ned i bakken. Det kan infiltreres i kummer på stedet, men prosjektet ønsker at vannet skal tilføres på overflaten og infiltreres derifra. Dette gir en mer robust løsning mot ekstremvær ettersom vannet dermed infiltreres over et vesentlig større areal enn i infiltrasjonskummene. Kjeftslukene er designet for å lede vegvannet gjennom kantsteinsrekken og ut i siderabatten i stedet for ned i infiltrasjonskummer.

Forvaltning, drift og vedlikehold

Anlegget har jevnlig tilsyn av gartner. Plantene skjæres ned hvert år og jord etterfylles og skiftes ut ved behov.

Oppfølging, evaluering/måloppnåelse, tilleggsverdier mm

Det er anlagt ni regnbed langs gata, og det er plantet til sammen ca. 10 000 stauder. Prosjektet tester ut ulike jord- og staudetyper til bruk i regnbed. Siden det er lite erfaring med regnbed langs veg i Norge, er det knyttet et FoU-prosjekt og en doktorgrad til prosjektet. Ikke ferdigstilt ennå

Gateprofilet er valgt helt i starten av prosjekteringen, og bygger på at vegvannet skal dreneres til siderabattene. Høyden på gang og sykkelarealet i forhold til kjørearealet kunne vært noe justert.

Jord til regnbed må være infiltrerende samtidig som den skal gi grunnlag for god plantevekst. Dette er en vanskelig kombinasjon ettersom god infiltrasjon kan medføre tørke i perioder med lite nedbør. Infiltrasjonskapasiteten er dessuten avhengig av temperatur, og det er derfor gjort jordforsøk for å finne en egnet resept til bruk i norsk klima.

Vegetasjon er en viktig del av et regnbeds funksjon fordi røttene løser opp jordstrukturen og øker jordas infiltrasjonsevne. Det er derfor gjort vurderinger av egnethet for ulike planter til bruk i regnbed langs veg og gate i Norge. Vegetasjon i regnbed langs veg i kaldt klima må tale: varierende fuktighetsforhold fra tørt til stående vann, fryse/tine sykluser, isdekke om vinteren, salt, forurensning, sprut fra vegen.(innlegg K.Laukli, Bærekraft i vannbransjen-overvann 28.04.2022. Erfaringer etter 3 år).

I prosjektet er det utviklet en ny type kjeftsluk som fører vannet fra gata til regnbedene. Slukene er levert av Ulefos AS.

Det er observert stor økning i antall myke trafikanter langs gata. Bjørnstjerne Bjørnsons gate er også knyttet nærmere byen for alle trafikanter, ved at byaksen i Drammen, Tamburgata, er omgjort fra kjørevei til gågate inntil den nye alléen.

 https://landskapsarkitektur.no/prosjekter/bjornstjerne-bjornsons-gate-drammen

Forholdet til kommunal arealplanlegging

Overvannstiltakene inngikk ikke i reguleringsplanen, men kom på plass i prosjekteringsfasen. Dette skyldes manglende kapasitet i det kommunale overvannsnettet (ref. Laukli, Statens vegvesen, pers. med. ).

Tilleggsopplysninger, andre kommentarer