Eksempelsamling for overvannstiltak

Del denne sidenDel på e-post

Permeabelt dekke, Sveberg testfelt, Vikaune fabrikker

Ved Vikaune fabrikker i Malvik kommune er det etablert et testfelt for permeable dekker. Testfeltet består av seks ulike forsøksfelt, hver på rundt 100 m2. Fem av feltene er bygget med ulike permeable dekker, mens et felt er belagt med vanlig belegningsstein som referanse. Testfeltet har omfattende instrumentering for å logge vær, avrenning og temperaturprofiler under dekkene. Tiltaket kombinerer infiltrasjon og fordrøyning.

Permeable dekker

Permeabelt dekke med belegningsstein Foto: Asak miljøstein AS

Beskrivelse

Sted: Vikaune fabrikker, Sveberg, Vuluvegen 349, 7563 Malvik, Malvik kommune, Trøndelag fylke

Permeable dekker infiltrererer overvann samtidig som de tilbyr overflater for trafikk og hard bruk. Overvannet dreneres ned i grunnen gjennom hulrom mellom steinene i dekket. Dersom grunnen tilbyr gode infiltrasjonsforhold kan infiltrasjonsevnen bli svært høy. I motsatt fall vil slike dekker kunne kombineres med oppsamling i drensrør og ledes forsinket til kommunalt ledningsnett. Avhengig av grunnforholdene på stedet vil slike dekker dermed kunne karakteriseres som et infiltrasjonstiltak eller et fordrøyningstiltak.

Anlegget er plassert i et flatt område med gode grunnforhold.

Fakta om prosjektet

Oppdragsgiver/byggherre: Vikaune Fabrikker A/S

Entreprenør opparbeidelse testfelt: Br. Bjerkli A/S, Stjørdal – og Litho Steinmiljø A/S, Moss

Landskapsarkitekt, anleggsgartner: TAG Arkitekter A/S, Trondheim

Rådgiver/konsulent: SWECO A/S, Steinkjer

Partnere i prosjektet:

ASAK Miljøstein A/S, Skjetten
Nordland Betong A/S, Bodø
ASAK A/S, avd Fetsund, Hønefoss og Kristiansand
Lintho Steinmiljø A/S, Moss
Storm Aqua A/S, Sandnes

Samarbeidende forskningsinstitusjoner: Sintef og NTNU

Byggeår/ferdigstilt: Juni 2021

Prosjektperiode: 2017 – Q2/2021

Tiltaket er finansiert av partnerne med støtte fra Forskningsrådet.

Areal/størrelse: 600 m2

Tekniske detaljer og funksjonskrav

Testfeltet er planlagt av prosjektdeltakerne i innovasjonsprosjektet DRENSSTEIN. Oppbyggingen følger anbefalingene gitt i norsk veileder for permeable dekker, med unntak av enkelte elementer som skulle undersøkes nærmere i prosjektet.

Testfeltet er en integrert del av det øvrige fabrikkområdet. Det er plassert delvis i innkjøringsveien til området, og delvis i en parkeringsplass. Løsningen krever således ikke ekstra areal.

https://www.youtube.com/watch?v=McvAYCSU3E4

Forvaltning, drift og vedlikehold

Testfeltet driftes og vedlikeholds sammen med det øvrige uteomhusarealet på fabrikkområdet. Ved re-fuging av belegningssteinen benyttes egen fraksjon på det permeable dekket.

Oppfølging, evaluering/måloppnåelse, tilleggsverdier mm

Testfeltet er del av et innovasjonsprosjekt med formål å dokumentere effekt på fordrøyning. Noen resultater er allerede publisert, flere vil bli gjort tilgjengelig etter hvert. Anlegget fungerer som forventet. Det er ikke registrert utfordringer med hensyn på overvannshåndteringen, heller ikke for vinterdrift.

https://iwaponline.com/bgs/article/3/1/107/85230/Hydrological-performance-of-lined-permeable

Forholdet til kommunal arealplanlegging

Området er regulert til industriformål. 

Tilleggsopplysninger, andre kommentarer

Kontaktinformasjon: Asak Miljøstein, asak@asak.no / tlf 64006060