Eksempelsamling for overvannstiltak

Del denne sidenDel på e-post

Fordrøyningsdam i Nansenparken, Fornebu, Bærum

Sentraldammen i Nansenparken er en åpen dam som forsinker og fordrøyer overvann fra byggeområdene rundt.

Nansenparken, Fornebu

Nansenparken Fornebu Bærum Foto: Line Haukanes, NVE
Nansenparken Fornebu Bærum Foto: Line Haukanes, NVE

Beskrivelse

Etter nedleggelsen av Fornebu flyplass i 1998 ble det bestemt at arealet skulle gjøres om til boligområder. Det fremkom tidlig ønsker om å bruke vann som livgivende element i det ellers flate flyplassområdet. I kommunedelplanen for Fornebu ble det et viktig grep å samle boligområdene i et amfi rundt et sentralt parkområde.

Overvannssystemet på Fornebu har følgende for å møte følgende mål:

 • Utnytte overvannet som ressurs i form av åpne vannspeil i utbyggings- og grøntområdet. Øker områdets trivsel, rekreasjonsverdi, biologisk mangfold og eiendomsverdi.
 • Opprettholde tilfredsstillende vannbalanse i Storøykilen naturreservat.
 • Minimere utslipp av forurenset overvann for å tilfredsstille de vannkvalitetsmål som fastsettes for grøntområder, sentraldammen og verneområdet (strandsonen).
 • Tilby høy sikkerhet mot flomskade.
 • Systemet skal være kostnadseffektivt sammenlignet med tradisjonelle systemer.

Nansenparken med Festplassen og de grønne korridorene utgjør et overordnet grøntområde på Fornebu. Overvannet ledes fra byggeområdene til Sentraldammen via grønne korridorer, renner og kanaler. Sentraldammen har et sjølignende utseende og er midtpunkt i Sentralparken. Fra Sentraldammen ledes overvannet videre til Storøykilen gjennom en grønn korridor. Se Fornebu – byen, parken, landet

Fakta om prosjektet

Sted: Sentralparken, Fornebu, Bærum, Viken, gnr. 41 bnr. 143

Utbygger: Statsbygg

Tekniske detaljer og funksjonskrav

Sentraldammens tilrenningsareal på 38 ha. fordeler seg på 16% gate/parkering, 55% bebyggelse og 29% grøntareal. Boligområdene er anlagt med utnyttelsesgrad i underkant av 25% (BYA). Dette gjør det mulig å tilrettelegge arealer til fordrøyning mellom boligene.

Perioden med lavest ukeavrenning er lagt til grunn for dimensjonering av anlegget. Åpen resirkulering og tilbakeføring til dammen sikrer god oksygentilførsel. Vannets oppholdstid bør ikke overskride 3 uker i vekstsesongen, og dammens vannstandsvariasjon skal være liten (max. 30 cm). Overvannet transporteres gjennom grøntstrukturen i åpne renner og kanaler, samt i terrengforsenkninger (vadi). I utbyggingsområdene er det etablert fordrøyningstiltak som reduserer størrelsen på renner og kanaler.

Gjennomsnittlig nedbør i Fornebu: 714 mm/år, 59 mm/ måned

Utskiftingsrate dam: 10 ganger pr. år

Effektiv fordrøyning: 10 års avrenning, 3 500 l/s

Avrenning etter fordrøyning v/10 års avrenning: 200 l/s

Maksimalavrenningen til sentraldammen (uten fordrøyning) er beregnet til 1,5 m3/s ved 1-årsflom og 2,75 m3/s ved 20-års flom. 

Middeldyp: 1,2 m

Vannvolum: 3000 m3

Statsbygg (2004), Åpne Overvannsløsninger – erfaringer og anbefalinger, 04/2004

VA/Miljøblad nr. 69: Overvannsdammer. Beregning av volum.

VA/Miljøblad nr. 70: Innløps- og utløpsarrangement ved overvannsdammer

VA/Miljøblad nr. 75: Utforming av overvannsdammer

Forvaltning, drift og vedlikehold

Vannveiene er utformet og plassert slik at drift og vedlikehold kan utføres på en enkel måte. Enkelt vedlikehold sikrer at systemet fungerer og oppleves som et positivt element. Det er anlagt slamsoner ved innløpene for å hindre at strøsand fra plasser og veier tilføres renner og dammer. Renner er utformet og tilrettelagt for maskinelt renhold. Renner er ikke tildekket med rister.

Inn- og utløp må vedlikeholdes. Disse er utformet slik at dammen kan motta vann om vinteren. Vinterdriften må tilpasses overvannselementenes funksjon. Snølegging må sees i sammenheng med avrenning under snøsmelting. Overgangen fra fast dekke til grøntområder krever ekstra oppfølging for å unngå ising.

Oppfølging, evaluering/måloppnåelse, tilleggsverdier mm

Kvantitative effekter: Redusert overløp fra overvannssystemet, redusert flomfare, påfylling og utskifting av vann i dammen, konstant vanntilførsel og forhindre uttørking i naturreservat.

Kvalitative effekter: Bedret vannkvalitet gjennom biologisk rensing, utskifting og tilførsel av overvann, estetisk integrasjon av overvann i parken, bevaring og reetablering av et rikt våtmarks-økosystem, kunstneriske installasjoner.

Tilleggskvaliteter: Dammen en ressurs som skaper trivsel og naturmangfold i tillegg til høy sikkerhet mot flomskade.

Forholdet til kommunal arealplanlegging

Området inngår i Kommunedelplan for Fornebu, Bærum kommune.

Estetiske retningslinjer for Fornebu angir at overvann primært skal ledes bort via åpne løsninger.

Tilleggsopplysninger, andre kommentarer

 Mål og visjoner for overflatebasert overvannshåndtering på Fornebu:

 • Overvann er en ressurs i grønne områder og skal være et friskt, livgivende element.
 • Variasjonsrikdommen og mangfoldet i opplevelsen av vann skal fremheves – vannflater med refleksjon og speiling, lyder av vann, vannfall med mer.
 • Vannets vei bør synliggjøres fra utbyggingsområdene via de ulike transportveiene til vannspeil (dammer) i grøntområder og videre ut til resipient (vassdrag, sjø).
 • Skiftninger i værforhold og årstider skal utnyttes som opplevelser.
 • Vannsystemet må framstå som attraktive og tiltalende selv i tørkeperioder.
 • Vannveiene utformes og plasseres slik at nødvendig drift og vedlikehold kan utføres på en enkel måte, for å sikre at systemet fungerer og oppleves som et positivt element.