Eksempelsamling for overvannstiltak

Publisert 22.09.22Sist endret 15.05.23

Del denne sidenDel på e-post

Ekstensive grønne tak, Langmyrgrenda 34b, Oslo

Tre grønne tak er etablert på bolig i Langmyrgrenda 34b, Oslo. Tiltaket viser at det er mulig for privatpersoner å få anlagt grønt tak på eksisterende bebyggelse.

Ekstensive grønne tak, Langmyrgrenda 34b, Oslo

Ekstensivt grønt tak med referanse for å måle forskjell mellom svart og grønt tak. Foto fra 2012. Foto: Bent Braskerud
Grønt tak på garasje med 3 forskjellige ekstensive oppbygninger med sedum. Foto fra 2017. Foto: Bent Braskerud
Grønt tak på garasje. Grønne tak er et eldorado for pollinerende insekter. Foto: Bent Braskerud
Grønt tak over trapp ned til kjeller. Beskytter mot nedbør og gir nærkontakt for forbigående. Foto fra 2015. Foto: Bent Braskerud
Grønt tak over trapp til kjeller. Taket har 22 grader helling. Foto fra 2019 Foto: Bent Braskerud
Ekstensivt grønt tak på flatt tak. Foto fra 2019. Foto: Bent Braskerud

Beskrivelse

Det er ettermontert tre grønne tak på bebyggelsen i Langmyrgrenda 34b i Oslo. Det grønne taket på garasjen er Norges første, ekstensive grønne tak som ble testet på et bygg. Senere er det anlagt ytterligere to grønne tak på eiendommen. Alle takene er ekstensive, grønne tak med sedumarter.

Fakta om prosjektet

1. Det grønne taket på garasjen ble anlagt i 2009 som en del av et EU interregprosjekt, kalt SAWA. SAWA bekostet 50%, mens NVE bekostet resten av instrumenteringen og huseier resten av det grønne taket.

2. I 2010 ble det anlagt et lite 3 m2 grønt tak over en trappenedgang med helling 22 grader. 

3. I 2018 ble det anlagt 50 m2 grønt tak på et flatt tak på boligen. Før anlegging ble takets bæring beregnet. Halve taket kunne klare 200 kg/m2, mens den andre halvdelen kunne klare minst 400 kg/m2. 

Oppdragsgiver i prosjekt 1 var SAWA, NVE og huseier. I prosjekt 2 og 3 huseier.


Alle tak ble lagt av huseier, med litt assistanse av leverandør og dugnadshjelp.

Leverandører var: VegTech, Zinco-Norge, Vital Vekst og Bergknapp. Konsulent var Bent Braskerud (huseier). Garasjetaket kostet ca 18500 kr i 2009.

Tekniske detaljer og funksjonskrav

Prosjekt 1 garasjetak: Opprinnelig ble taket delt i 3 ruter på 8 m2, der rute 1 var ca 3 cm sedummatte over drenering og rute 3 var sedummatte over filt og uten drenering. Rute 2 var referanse (svart takpapp). Etter 5 år ble også rute 2 vegetert med sedummatte over 4 cm vekstmedium og drenering. 

Prosjekt 2 tak over trappegang: Taket har sedummatte over ca 5 cm vekstmedium, filt og drenering.

Prosjekt 3 bolig: Den ene delen av taket har ekstensivt sedumtak med våtvekt inntil 50 kg/m2, slik at snølastkravet på 150 kg/m2 ble beholdt. Den andre delen har en haug montert sentralt med høyde ca 50 cm for montering av mer kravfulle arter. Hagekompost ble blandet inn i haugen, som forøvrig bestod av Filtralight. Filtralight ble forøvrig brukt som drensmateriale på taket, med unntak av to 2,5 m x 2.5 m ruter på den første delen, der drenering i plastmatter ble benyttet. Det ble lagt bygningsplast som rotsperre over hele taket, med filt som beskyttelse over denne, før tilførsel av Filtralight.

Prosjekt 1 og 2 benyttet "hyllevare" fra produsentene. Prosjekt 3 ble vurdert som dels et FoU-prosjekt på den første delen med lav bæreevne. Her skulle vi se om forskjell i dreneringstype gav utslag i vegetasjonsutvikling. I den andre delen var det fint å se om arter som krypeiner og forskjellige tørkeresistente arter ville klare seg. For øvrig ble det brukt standard sedumarter fra leverandørene.

Forvaltning, drift og vedlikehold

Alle nye tak ble vannet i etableringsperioden (1-2 år) ved langvarig tørke. Senere er de ikke vannet. Takene har fått litt gjødsel (langsomtvirkenede NKP-gjødsel) hvert 3. år. Ugras renskes etter behov, ca. en gang per år. Alt arbeid gjøres av boligeier.

Oppfølging, evaluering/måloppnåelse, tilleggsverdier mm

Garasjetaket er et forsøksfelt.  På årsbasis fordamper 25% av nedbøren som treffer et grønt tak sammenlignet med et sort, vanlig tak. Demping av styrtregn kan være betydelig og er ofte ca 50 % i snitt. Flomdemping skjer også når taket er vått og ved snøsmelting om vinteren.

Sedumtak er ekstremt tørketolerante, hvis de er lagt etter oppskrift (og med filtmatte på Østlandet for ekstra vanntilbakeholding). God etablering med gjødsel og vanning er avgjørende. I tørkesommeren 2018, ble det ikke vannet på garasjetaket. Vegetasjonen gikk i dvale, men kom fint med nedbør til høsten og neste år. I tørkeår går uønskede arter ut.

Det er et yrende liv av humler, bier og andre insekter når takene blomstrer. Siden takene har mange arter, pågår blomstringen lenge. Et insekthotell i tilknytning til taket er flittig i bruk.

Grønne tak kjøler bygg om sommeren. I praksis fulgte lufttemperaturen under det grønne taket skyggetemperaturen, mens det sorte taket kunne ha temperaturer over 50 grader celsius.

Forholdet til kommunal arealplanlegging

Takene er ikke forankret i arealplan.

Tilleggsopplysninger, andre kommentarer

Tilleggskvaliteter for området er godt bomiljø, mer opphold og lek i gata, biologisk mangfold og forskjønnelse av gatene.

På eiendommen er det i tillegg anlagt regnbed, frakoblet taknedløp, grus på gårdsplassen og klatreplanter på to vegger. I tillegg er en det lagt flomvei over eiendommen.

Les mer om de grønne takene i NVE rapporten 2014:65 Grønne tak og styrtregn og i artikler i tidsskriftet VANN (søk på Braskerud).