Eksempelsamling for overvannstiltak

Publisert 22.09.22Sist endret 06.12.22

Del denne sidenDel på e-post

Kombinert og koblet overvannshåndtering på Nye Falkum (gamle Lekelandstomta) i Skien

Tiltaket kombinerer håndtering av overvann med naturbaserte og multifunksjonelle løsninger for lek og opphold i utbyggingsområdet Nye Falkum. Overvannet håndteres lokalt utenfor ledningsnettet, samtidig som en opprettholder ønsket grunnvannstand i området. Det etableres en flomvei i en senket gate forbi utbyggingsområdet. Takvann samles opp i eget vannreservoar som vanningsanlegg.

Nye Falkum, Skien

Kombinert overvannshåndtering Nye Falkum Skien, illustrasjonsplan Foto: Skien kommune/Feste AS

Beskrivelse

Sted: Gamle Lekelandstomta nord for Nordre Gravlund på Falkum, GnrBnr. 300/5283, Skien kommune, Vestfold og Telemark fylke.

Prosjektet er under etablering med følgende elementer:

  • Lokal overvannshåndtering utenom ledningsnettet for hele planområdet
  • Grunne grøfter med terskler for å unngå senkning av grunnvannstand
  • Permeable grusdekker på kjøre- og gangarealer
  • Brede overvannsgrøfter og regnbed i lavbrekkene i randsonen, og mellom boligbebyggelsen, som infiltrerer og leder vannet
  • Under turvei anlegges et dypt, pukkfylt magasin hvor overvann fordrøyes og infiltreres
  • Hans Holtas veg senkes for å leden en flomveitrasé utenom et boligfeltet
  • Takkvann samles i eget vannreservoar under et atrium for Bovieran Falkum. Brukes som vanningsanlegg til innvendig 1600 m2 middelhavshage.

Lenke til kommunens kartløsning: https://geoinnsyn3.nois.no/geoinnsyn/#?application=gi3grenland&project=Skien&guid=15bac5a0-921f&layers=1032,1024,1023,8007&zoom=14&lat=6564165.65&lon=533914.86&params=10000000000

 

Fakta om prosjektet

Oppdragsgiver: Skien boligbyggelag

Prosjekterende: Feste AS og Multiconsult

Utførende: Borveborchsenius prosjekterende arkitekter

Entreprenør VA: Sørensen maskin AS og Eckholdt AS

Kostnad (infrastruktur): Turveg 3,5 MNOK, interne grøfter mm. 3-5 MNOK.

Areal: Ca. 27 da.

Ferdigstillelse: 1.byggetrinn mars 2022. Byggetrinn 2 våren 2023. Bovieran høst 2024. Hele området ferdigstilt 2025-2026.

Tekniske detaljer og funksjonskrav

Overvann fra byggetrinn 1 håndteres på overflaten og i grunne grøfter. Mellom leilighetsbyggene i sør og småhusbebyggelsen i nord etableres et høybrekk. Fra dette høybrekket ledes overvannet i grunne grøfter nordover og langs Hans Holtas veg til et pukkmagasin under turvegen i sør. Overvann fra grøfter samles her og infiltreres og magasineres med overløp til ubebygd terreng. I neste byggetrinn vil dette magasinet fjernes og grunne grøfter videreføres.

Når alle trinn er etablert, vil grøftene føre helt ned til et tenkt utbygd parkområde ved Lundedalen. Sør for høybrekket etablereres tilsvarende grunne grøfter som nord i tiltaket. Grøfter fører overvannet mot tursti langs gravlunden. Her er det allerede etablert pukket grøft som kan håndtere overvann. Grøften er ca. 2 meter dyp og 300 meter lang og vil forsinke og fordrøye overvannet ned mot Lundedalen. 

Takvann fra småhusbebyggelsen ledes ut på terreng. Takvann fra leilighetsbyggene ledes til et grunt bassengområde for vannlek, med overløp til nærmeste grunne grøft. I bunn av nedkjøringsrampe til kjeller er det behov for en slukrenne. Overvann herfra pumpes opp til overvannsledning og videre til kommunal overvannskum. Dette vil være det eneste påslippspunktet til kommunalt ledningsnett. Tilførselen av vann vil imidlertid være liten ettersom det kun er vann fra slukrenne i bunn av nedkjøringsrampen til parkeringskjeller som skal betjenes.

Les mer om prosjektet:

https://skien.bbl.no/boligprosjekter/lindemans-falkum/

https://skien.bbl.no/boligprosjekter/lindemans-falkum-bt-2/

https://falkum.bovieran.no/om-prosjektet/

https://borveborchsenius.no/prosjekter

Forvaltning, drift og vedlikehold

Krav til overvannshåndtering er integrert i en overordnet og detaljert landskapsplan utarbeidet av Feste Landskap/Arkitektur, www.feste.no. Feste landskap samarbeider med Multiconsult og kommunen for å integrere tiltakene i landskapsplanen slik at de lar seg gjennomføre.

Det er godt samarbeid og koordinering mellom boligbyggelag og kommunens vann-, avløp- og vegavdelinger om å finne løsninger. Et eksempel er beslutningen om å  senke Hans Holtas veg for å benytte den som flomvei. 

Drift og vedlikehold: Borettslaget drifter alt innenfor eiendomsgrensen. Det er små kostnader forbundet med drift av overvannsanlegget. Dette var også en del av intensjonen ved planleggingen.

Kommunen drifter vann- og avløpsledninger i hovedtraséen i turvegen, samt åpne grøfter som ligger langs offentlig veigrunn.

Oppfølging, evaluering/måloppnåelse, tilleggsverdier mm

Ikke ferdig utbygget pr. 2022. 

Tiltakene er planlagt på en helhetlig måte, og det er forventet at de vil samspille godt. Det er en utfordring med innkjørsel til parkeringskjellere som kommunalteknikk vil måtte følge opp nærmere ved detaljprosjektering og gjennomføring. Ved store nedbørsmengder er det viktig at vannet kan renne ut i flomvegen i Hans Holtas vei.

Forholdet til kommunal arealplanlegging

Reguleringsplan med bestemmelser: rekkefølgekrav, krav om overvann er integrert i overordnet og detaljert landskapsplan. 

Tilleggsopplysninger, andre kommentarer