Konsesjonssøknad nettanlegg

Publisert 15.02.23Sist endret 24.02.23

Del denne sidenDel på e-post

Tekniske og økonomiske forhold

Søknaden skal inneholde teknisk og økonomisk informasjon for omsøkt konsept og anleggsløsning. Søknadens kapittel for tekniske og økonomiske forhold skal inneholde følgende:

4.1 Beskrivelse av nullalternativet

Søknaden skal inneholde en beskrivelse av nullalternativet. Nullalternativet er referansen de øvrige tiltakene skal sammenlignes med. I den teknisk-økonomiske analysen er dette en minimumsløsning som sørger for en forsvarlig videreføring av dagens situasjon, og som hovedregel overholder alle lover og forskrifter. Nullalternativet inkluderer derfor nødvendig vedlikehold, reinvesteringer og oppgraderinger i hele analyseperioden. Hensikten med nullalternativet er å synliggjøre de samfunnsøkonomiske virkningene av å gjøre et tiltak.

4.2 Vurdering av alternative systemløsninger/konsepter

Når det finnes et behov for investeringer i nett, er det som regel ulike systemløsninger som kan løse dette. Alternative systemløsninger må derfor beskrives og vurderes. Eksempler på ulike alternative systemløsninger kan være tiltak på andre nettnivå, endring av systemspenning, forsyning fra en annen stasjon eller andre tiltak som ikke innebærer investering i nytt nett (for eksempel overvåking, endret drift etc.).

Dette er informasjon som beskrives i kraftsystemutredningene og eventuelt konseptvalgutredninger. Vurderte alternative systemløsninger skal også komme frem i konsesjonssøknaden, slik at det er synlig hvilke systemløsninger som er vurdert i saken og hvorfor en velger å søke om ett eller flere alternativer. Det bør refereres til gjeldende kraftsystemutredning og eventuelle andre utførte nettanalyser. Endringer sammenlignet med kraftsystemutredningen skal begrunnes.

I konsesjonssøknaden skal følgende punkter besvares:

  • Ulike systemløsninger som ivaretar behovet må beskrives. Dersom vurderingen er at det ikke finnes noen alternativer, må dette begrunnes.
  • Valg av foretrukket/omsøkt systemløsning må begrunnes. Det må komme fram hvorfor dette er bedre enn de andre mulige systemløsningene og hvorfor alternative systemløsninger ikke omsøkes.

4.3 Teknisk/økonomisk vurdering av omsøkt konsept og anleggsløsning

Kostnader og nyttevirkninger av det omsøkte anlegget og andre vurderte alternativer (både systemløsninger/konsepter og anleggsløsning/trasealternativer) skal vurderes og inngå i konsesjonssøknaden. Kostnader og relevante nyttevirkninger skal beregnes og oppsummeres i en tabell. Se NVEs nettsider for forenklede samfunnsøkonomiske vurderinger for eksempel på en slik tabell.

Hvis relevant bør det beskrives hvordan anlegget legger til rette for ny produksjon og forbruk, samt påvirker eksisterende og fremtidig nettstruktur.

4.4 Vurdering av usikkerhet

Søknaden skal inneholde en vurdering av usikkerhet:

  • Søknaden skal identifisere og beskrive de viktigste usikkerhetselementene som kan påvirke verdsettelsen av virkninger, og eventuelt rangeringen av ulike systemløsninger. Et usikkerhetselement kan for eksempel være om forbruksutviklingen blir høyere eller lavere enn antatt.
  • Dersom tiltaket har spesielt store usikkerhetselementer, skal en anslå hvordan disse vil påvirke tiltakets samfunnsøkonomiske lønnsomhet. I tillegg skal det gjøres en vurdering av hvordan usikkerheten kan håndteres og reduseres.

4.5 Begrunnelse for valg av omsøkte anlegg

Det skal gis en begrunnelse for den omsøkte systemløsningen, herunder hvorfor omsøkt kapasitet på ledninger og komponenter er valgt.

Der vesentlige deler av anlegget planlegges å isoleres med SF6, skal klimanøytrale isolasjons- og brytningsmedier vurderes som alternativ.

Der de planlagte anleggene gir utvidelse eller endring av nettstruktur i spolejordet nett, skal søknaden inneholde en vurdering av behovet for økt spoleytelse. Framtidige utvidelser eller endring av nettstruktur må vurderes i lys av kjente planer. Eventuelle planer for framtidig overgang til direktejording skal omtales. Alle vurderinger skal ta hensyn til både eget og tilknyttede nettområder som påvirkes av planlagt utvidelse eller endring.

4.6 Nettkapasitet for produksjon/forbruk

Ved søknad om tilknytning av produksjon eller forbruk, skal søknaden beskrive tilgang på nettkapasitet:

  • Der det er avklart med berørt nettselskap at tilknytningen er driftsmessig forsvarlig, må søknaden inneholde en bekreftelse fra nettselskapet på dette.
  • Dersom nettselskapet vurderer at det ikke er driftsmessig forsvarlig å knytte til forbruket eller produksjonen, og nødvendige forsterkninger kun skjer i distribusjonsnettet, skal søknaden inneholde dokumentasjon på at det er inngått avtale om anleggsbidrag for nødvendige nettforsterkninger i distribusjonsnettet.  
  • Dersom nettselskapet vurderer at det ikke er driftsmessig forsvarlig å knytte til forbruket eller produksjonen, og det er nødvendig med forsterkninger i regional- eller transmisjonsnettet, skal søknaden inneholde dokumentasjon på at det er inngått avtale om reservering av kapasitet. Der nødvendige forsterkninger i regional- eller transmisjonsnettet krever søknad om konsesjon, vil ikke NVE plassere søknaden i kø før alle nødvendige søknader er kommet inn til NVE, jf. NVEs prioriteringskriterier.

4.7 Andre økonomiske forhold

Anleggsbidrag: Dersom det skal tas anleggsbidrag for hele eller store deler av investeringen, skal fordelingen beskrives.

Fordelingsvirkninger: Selv om samfunnet i sum er tjent med et tiltak, kan det ha særlig positive eller negative virkninger for ulike grupper. Innenfor rammene av den teknisk-økonomiske vurderingen er denne virkningen mest aktuell å beskrive ved tiltak i transmisjonsnettet, eksempelvis hvis en ny ledning mellom prisområder gir fordelingsvirkninger mellom konsumenter og produsenter.

Ekstern finansiering: Ved ekstern finansiering av et tiltak i nettet, for eksempel kabling av eksisterende luftledning, skal søknaden inneholde dokumentert betalingsvilje for tiltaket fra nyttehaver før NVE kan fatte vedtak. Les mer om betaling av andre nettjenester på RMEs nettsider. Betalingen for tiltaket skal være beregnet i henhold til beskrivelsen på RMEs nettsider.