Konsesjonssøknad nettanlegg

Publisert 15.02.23Sist endret 02.03.23

Del denne sidenDel på e-post

Innledning

Søknaden skal inneholde en innledning, som skal gi en oversikt over planene. Søknadens innledning skal inneholde følgende:

1.1 Sammendrag

Søknaden skal inneholde et kort sammendrag. Sammendraget skal skrives slik at det blir lett for interesserte å sette seg inn i saken. Sammendraget skal inneholde en kort beskrivelse av hva det søkes om, hvor anleggene er planlagt, begrunnelsen for søknaden og et oversiktskart over planlagte anlegg.

1.2 Presentasjon av søker og søknaden

  • Søkers navn, organisasjonsnummer, organisasjonsform og eierforhold. Kort beskrivelse av søkers virksomhet.
  • Hvilken tillatelse som søkes, med lovhenvisning (energiloven § 3-1, ev. ekspropriasjonsloven § 2 nr. 19 og forhåndstiltredelse § 25), med en kort oppsummering av hva det søkes tillatelse til.
  • Opplysninger om eier- og driftsforhold av det omsøkte anlegget.
  • Kontaktperson hos søker.
  • Henvisning til gjeldende konsesjoner som påvirkes, med henvisning til dokumentets dato og NVE-referanse.
  • Henvisning til andre samtidige søknader etter energiloven.
  • Planlagt tidspunkt for påbegynnelse av bygging og idriftsettelse av anlegget.

1.3 Forarbeider

Kort redegjørelse om forarbeidene som er gjort før innsending av søknaden, herunder kontakt med berørte myndigheter og grunneiere/rettighetshavere. Det bør beskrives hvordan eventuelle innspill er blitt ivaretatt i videre planlegging.