Konsesjonssøknad nettanlegg

Del denne sidenDel på e-post

Praktisk informasjon

Denne siden gir praktisk informasjon om utforming og innsending av søknad om anleggskonsesjon og ekspropriasjon for nettanlegg.

Søknaden må tilpasses saken

Denne veilederen setter krav til hva søknad om anleggskonsesjon for nettanlegg skal inneholde. Veilederen inneholder også krav til innhold i søknad om ekspropriasjon og forhåndstiltredelse.

Søknaden bør i hovedsak utformes etter kapittelinndelingen under og med de hovedpunktene som er angitt. Hvor grundig de enkelte tema omtales, vil avhenge av hvilke anlegg som planlegges og hvilke virkninger de er antatt å ha. Søknaden må derfor tilpasses hvert enkelt tilfelle. Om et tema anses uaktuelt, skal det kort begrunnes hvorfor dette temaet ikke omtales nærmere.

Gode forarbeider gir en effektiv prosess

Gode forarbeider vil bidra til bedre og mer effektive konsesjonsprosesser. NVE har noen minstekrav for hvilke forarbeider og avklaringer som skal være gjort, før en søknad kan tas til behandling. Tidlig involvering av interessenter og tidlige undersøkelser/ utredninger bidrar til å redusere behov for tilleggsutredninger og gir bedre lokal forankring av tiltaket. NVE har flere anbefalinger til hva tiltakshaver kan gjøre av forarbeider. Les mer om NVEs krav og anbefalinger til forarbeider før søknad.

 

Behandling av sensitiv informasjon

Kraftsensitiv informasjon er underlagt taushetsplikt, jf. kraftberedskapsforskriften (kbf.) § 6-2. Der dette ikke er avgjørende for å begrunne eller beskrive et nytt tiltak for allmennheten, bør funksjon, viktighet og konsekvenser ved utfall av enkeltkomponenter i eksisterende anlegg i størst mulig grad unntas offentlighet. I søknaden bør det imidlertid være en generell beskrivelse av svakheter i eksisterende nett, som for eksempel at eksisterende anlegg nærmer seg teknisk levealder, at eksisterende overføringskapasitet ikke møter framtidige behov eller krav til redundans, eller at det i gitte driftssituasjoner oppstår problemer.

Informasjon som er å regne som sensitiv etter kraftberedskapsforskriften, men som er relevant for NVEs konsesjonsbehandling, legges ved søknaden som separate vedlegg og merkes med «Underlagt taushetsplikt» med henvisning til relevant lovverk. Dokumenter som inneholder kraftsensitiv informasjon skal passordbeskyttes med passord med tilstrekkelig passordstyrke, jf. kbf. § 6-3.

Tilsvarende skal annen informasjon unntatt offentlig innsyn jf. offentlighetslova, herunder sensitive artsdata som kan eller skal unntas etter miljøinformasjonsloven, presenteres i separate vedlegg og merkes iht. gjeldende krav.

NVE ber om at dokumenter som inneholder sensitiv informasjon merkes med:

Bokmål: "Underlagt taushetsplikt etter energiloven § 9-3, jf. kraftberedskapsforskriften § 6-2. Unntatt fra innsyn etter offentlighetsloven § 13"

Nynorsk: «Underlagd teieplikt etter energiloven § 9-3 jf. kraftberedskapsforskriften § 6-2. Unntatt frå innsyn etter offentleglova § 13"

Dokumentene skal også merkes som «Unntatt offentlighet» i filtittelen.

Innsending av søknaden til NVE

Søknaden med vedlegg skal sendes digitalt til nve@nve.no. Søknaden skal være en egen pdf, og alle vedlegg skal legges ved som separate vedlegg i pdf-format. Vi ber om en søkbar pdf-fil, og ikke en scannet versjon av dokumentet. Eventuell signering av søknad sendes i eget oversendelsesbrev. Det anbefales at filene som sendes inn er mindre enn 70 MB, og store filvedlegg bør deles der dette er hensiktsmessig.

Saksbehandlingstid og prioritering

Se NVEs nettsider for mer informasjon om anslag for saksbehandlingstid og NVEs prioritering av meldinger og søknader.

Spørsmål til denne veilederen

Spørsmål til denne veilederen kan sendes NVE på epost til nettkonsesjoner@nve.no eller på telefon 22 95 90 55 (kl 9-12 alle hverdager).