Konsesjonssøknad nettanlegg

Del denne sidenDel på e-post

Krav til innhold i søknad om forhåndstiltredelse

Forhåndstiltredelse innebærer at tiltakshaver kan sette i gang anleggsarbeidet før skjønn er avholdt/erstatning er fastsatt. Innholdet i en søknad om forhåndstiltredelse etter oreigningslova § 25 avhenger av om søknaden sendes samtidig med ekspropriasjonssøknad eller om søknaden sendes etter at vedtak om samtykke til ekspropriasjon er fattet.

Krav til søknad

  • Angivelse av hjemmel: søknad om forhåndstiltredelse etter oreigningslova § 25. 
  • Om søker ønsker at NVE skal ta ferdigbehandle søknad om forhåndstiltredelse samtidig med konsesjon/ekspropriasjonstillatelse, må søknaden inneholde en begrunnelse for hvorfor tiltaket må settes i verk før skjønn er begjært. For mer informasjon for behandlingsprosess, se NVEs nettsidersider.