Konsesjonssøknad nettanlegg

Publisert 15.02.23Sist endret 06.02.24

Del denne sidenDel på e-post

Behovet for å gjøre tiltak

Endringslogg 06.02.2024. Kapitlet er oppdatert i tråd med lanseringen av samfunnsøkonomisk veileder for nettiltak.
Søknaden skal inneholde en tydelig beskrivelse av behovet for å gjøre tiltak i nettet med utgangspunkt i problemene ved dagens driftssituasjon, framtidig utvikling og konsekvenser i fravær av tiltak.

Behovet for å gjøre tiltak skal utredes med utgangspunkt i metodikken i veilederen for samfunnsøkonomisk analyse av nettiltak. Dersom det utarbeides en egen fagrapport med samfunnsøkonomisk analyse, skal denne legges ved konsesjonssøknaden. Konsesjonssøknaden skal da som minimum inneholde et sammendrag av det som framkommer i rapporten. Dersom vurderingene inneholder informasjon som er unntatt offentlighet må dette merkes. 

3.1 Beskrive dagens driftssituasjon

Søknaden skal beskrive dagens driftssituasjon i området, herunder teknisk tilstand, drift og kapasitet for eksisterende anlegg. Beskrivelsen bør trekke fram de viktigste ulempene ved dagens driftssituasjon.

3.2 Beskrive framtidig utvikling

Søknaden skal beskrive hvordan endringer i eksempelvis kraftforbruk, kraftproduksjon, relevant regelverk, alder og tilstand på nettanlegg, forventes å utvikle seg over tid i fravær av tiltak utover ordinært vedlikehold. Søknaden skal også beskrive hvordan endringene samlet sett påvirker driftssituasjonen. De mest sentrale usikkerhetene som kan påvirke behovet for å gjøre tiltak, skal komme tydelig fram.

3.3 Beskrive konsekvenser i fravær av tiltak

Søknaden skal beskrive konsekvensene av dagens situasjon og utviklingen framover dersom problemet ikke blir løst, og det ikke gjøres tiltak utover ordinært vedlikehold av nettanlegget. Fravær av tiltak utover ordinært vedlikehold vil sannsynligvis innebære negative samfunnsøkonomiske konsekvenser. Eksempler er svekket forsyningssikkerhet som gir avbruddskostnader, dårligere teknisk tilstand på anleggene, eller avvist etterspørsel etter strøm fordi nye forbrukere ikke kan knyttes til. Dette danner grunnlaget for å konkludere med hva som er det prosjektutløsende behovet.

Endringslogg

06.02.2024. Kapitlet er oppdatert i tråd med lanseringen av samfunnsøkonomisk veileder for nettiltak.