Konsesjonssøknad nettanlegg

Del denne sidenDel på e-post

Behandling av ekspropriasjon og forhåndstiltredelse

Denne siden gir en oversikt over behandlingsprosess for søknader om ekspropriasjon og forhåndstiltredelse.

1. Rett til bruk av privat eiendom

En konsesjon er en tillatelse fra myndighetene som gir offentligrettslig rett til å bygge, eie og drive elektriske anlegg. En konsesjon gir likevel ikke konsesjonæren rett til å bygge og drive elektriske anlegg på privat eiendom. Bygging og drift av elektriske anlegg krever derfor avtale med grunneier og rettighetshaver, hjemmel i lov eller vedtak om samtykke til ekspropriasjon.  

NVE kan gi samtykke til ekspropriasjon dersom konsesjonær ikke klarer å oppnå minnelig avtale om bruksrett til eiendommer som er omfattet av det elektriske anlegget og tiltaket som skal gjennomføres. Dette forutsetter at tiltaket "tvilløst er til mer gagn enn skade". 

2. Behandlingsprosess ekspropriasjonstillatelse

Dersom det søkes om ekspropriasjon samtidig som det søkes om anleggskonsesjon, vil NVE normalt behandle søknadene samtidig og etter samme prosess. 

Separate søknader om ekspropriasjon følger behandlingsprosessen beskrevet som saksgang A. Ekspropriasjonssøknader sendes alltid på høring.  

3. Behandlingsprosess forhåndstiltredelse

Dersom det søkes om forhåndstiltredelse samtidig som det søkes om ekspropriasjon og ev. anleggskonsesjon, vil NVE normalt høre søknadene samtidig.  

NVE vil normalt ikke fatte vedtak om forhåndstiltredelse før skjønn er begjært, jf. ekspropriasjonsloven § 25. Før skjønn er begjært, så kan det kun gis forhåndstiltredelse i «særhøve dersom det kom til å valda urimeleg tidhefte» å vente på skjønnsbegjæring, jf. ekspropriasjonsloven § 25 

Hvis søker ønsker at NVE skal ferdigbehandle søknad om forhåndstiltredelse (etter vedtak om anleggskonsesjon og ekspropriasjonstillatelse), må det sendes en henvendelse til NVE om å ferdigbehandle søknaden. Skjønnsbegjæringen skal vedlegges henvendelsen. 

4. Minnelig avtale som hovedregel

Som hovedregel skal søker gjøre forsøk på å komme frem til minnelige avtaler med berørte grunneiere og rettighetshavere før det søkes om ekspropriasjon etter ekspropriasjonsloven § 2. 

NVE vil ikke prioritere å ta søknader om ekspropriasjon til behandling om det er få grunneiere og rettighetshavere, og det ikke er dokumentert at det er gjort tilstrekkelig forsøk på å inngå minnelig avtale.  

5. Varsling av grunneiere før søknad

For lange ledninger eller andre tiltak med mange berørte grunneiere/rettighetshavere krever ikke NVE at det skal ha vært forsøkt dialog, men at grunneierne og rettighetshaverne skal ha blitt varslet før søknad om ekspropriasjon er sendt inn til NVE. Kopi av varsel skal vedlegges søknaden. 

6. Ekspropriasjon for midlertidige hjelpeanlegg

Nye, lange kraftledninger krever ofte mange midlertidige hjelpeanlegg i anleggsperioden, for eksempel midlertidige anleggsveier, rigg- og anleggsplasser. Behovet kan ofte være uklart pga. flere traséalternativer. I slike tilfeller anbefaler NVE at en eventuell søknad om ekspropriasjon til midlertidige anleggsveier, rigg- og anleggsplasser sendes inn samtidig med detaljplan i etterkant av konsesjonsvedtaket.