Konsesjonssøknad nettanlegg

Del denne sidenDel på e-post

Krav til innhold i søknad om ekspropriasjon

Endringslogg Tydeliggjøring av krav til kart i kapittel 4 og 5.
Kravene til opplysninger i ekspropriasjonssøknader er langt på vei sammenfallende med krav til konsesjonssøknader. En ekspropriasjonssøknad må inneholder informasjonen angitt under. I tilfeller der det søkes samtidig om konsesjon og ekspropriasjon er det ikke nødvendig å oppgi samme informasjon flere ganger.

1. Informasjon om søkeren

 • Søkers navn og organisasjonsnummer
 • Søkers forretningsadresse

2. Hjemmel

Angivelse av hjemmel for å søke om ekspropriasjon. For nettanlegg med tilhørende hjelpeanlegg er det oreigningslova § 2 nr. 19 som er aktuell.

3. Beskrivelse av hva det søkes om ekspropriasjon for

 • Beskrivelse av tiltaket/tiltakene det søkes om ekspropriasjon for. 
 • For den enkelte eiendom som blir berørt, skal det angis: 
  • Hvilket tiltak (ev. alternativ) det søkes om ekspropriasjon for.  
  • Om det søkes om ekspropriasjon av eiendomsrett eller bruksrett. Ved ekspropriasjon av bruksrett må det spesifiseres om det er snakk om å overta, stifte eller gjøre endringer. 

4. Beskrivelse av hvem som berøres

 • Det må så langt det lar seg gjøre utarbeides en liste over berørte grunneiere og rettighetshavere som det søkes om ekspropriasjon fra. Hvis det omsøkes flere alternativer, skal det fremkomme hvem som berøres av de ulike alternativene. 
 • Tiltaket skal framstilles på kart i egnet målestokk, og gårds- og bruksnummer for berørte eiendommer skal framgå så langt dette er praktisk mulig.
 • For anlegg som berører få grunneiere/rettighetshavere, skal forsøk på å inngå minnelige avtaler beskrives. Det skal oppgis hvilken dialog, eller forsøk på slik, som søker har hatt med den enkelte grunneier og rettighetshaver. Dette kan angis i ei liste, hvor det angis hvilken dialog søker har hatt med hver enkelt berørt. 

5. Beskrivelse av tiltakets fordeler og ulemper

Ved separat ekspropriasjonssøknad, skal søknaden beskrive følgende:

 • fordeler og ulemper ved tiltaket det søkes om ekspropriasjon for. Dette innebærer at søknaden må inneholde en beskrivelse av behov, alternative løsninger og virkninger for miljø og samfunn, som beskrevet i veileder for anleggskonsesjon. 
 • Berørte arealer må beskrives (størrelse, arealtyper og bruk) 
 • Tiltaket må vises på kart i egnet målestokk som vedlegges søknaden. Gårds- og bruksnummer for berørte eiendommer skal framgå så langt dette er praktisk mulig.

6. Ekspropriasjon for hjelpeanlegg

 • Dersom det søkes om ekspropriasjonstillatelse for permanente eller midlertidige hjelpeanlegg (veier, riggområder, masselager etc.), må disse anleggene beskrives i henhold til krav og vises på kart. Gårds- og bruksnummer skal framgå av kartet så langt dette er praktisk mulig. Det må klart fremgå hvorvidt det søkes om rett til bruk av eksisterende veier eller rett til bygging av nye veier, og om arealbruken er midlertidig eller permanent. 

For prosjekter som krever en større mengde midlertidige hjelpeanlegg, anbefaler NVE at søknad om ekspropriasjon for disse midlertidige anleggene sendes inn samtidig med detaljplan i etterkant av konsesjonsbehandlingen.  

Endringslogg

Tydeliggjøring av krav til kart i kapittel 4 og 5.