Konsesjonssøknad nettanlegg

Del denne sidenDel på e-post

Forholdet til grunneiere og rettighetshavere

Søknaden skal inneholde informasjon om forholdet til berørte grunneiere og rettighetshavere. Søknadens kapittel for forholdet til grunneiere og rettighetshavere skal inneholde følgende:

7.1 Anskaffelse av nødvendige rettigheter

  • Søknaden skal beskrive hvordan søker vil gå frem for å få nødvendig grunn og rettigheter for å bygge og drive planlagte anlegg.
  • Det skal framgå av søknaden hvor langt man er kommet i forsøket på å komme frem til frivillige avtaler med grunneiere/rettighetshavere. I deler av landet hvor det er reindrift, skal vedkommende reinbeitedistrikter og/eller siidaer behandles på lik linje med andre rettighetshavere.
  • Dersom det søkes om ekspropriasjon samtidig med konsesjonssøknaden, skal forhold tilknyttet søknad om ekspropriasjon omtales. Se krav til innhold i ekspropriasjonssøknad.

7.2 Erstatningsprinsipper

  • Søknaden skal beskrive erstatningsprinsipper for ulike typer eiendomsinngrep og rettighetserverv.

7.3 Rett til juridisk bistand

  • Søknaden skal orientere om grunn- og rettighetshavers rett til juridisk bistand.