Konsesjonssøknad nettanlegg

Del denne sidenDel på e-post

Vedlegg til søknaden

Endringslogg 06.02.2024. Kapitlet er oppdatert i tråd med:
- lanseringen av samfunnsøkonomisk veileder for nettiltak
- spesifisering av krav til eiendommer i kart
Søknaden skal inneholde følgende vedlegg, der det er relevant. Alle vedlegg skal sendes som separate filer. Vedlegg som inneholder kraftsensitiv informasjon skal merkes som unntatt offentlighet, også i filnavnet.

1. Kart

 • Søknaden skal inneholde kart som viser anleggets regionale plassering, et oversiktskart som viser hele det konsesjonssøkte anlegget og detaljkart, der det er hensiktsmessig.
 • For tema som inngår i konsekvensutredningen må det inngå relevante temakart hvor også de omsøkte anleggene er inntegnet.

Krav til utforming av kart

 • Kartene skal ha god bakgrunn, som Kartverket N50 eller lignende.
 • Aktuelle stedsnavn og stedsnavn som refereres i tekst må vises i kartet.
 • Kartene skal ha hensiktsmessig målestokk, som gjør det mulig å klart vise de planlagte anleggene.
 • Kartene skal ha tegnforklaring, nordpil, målestokklinjal og dato.
 • Kartene skal som hovedregel være i farger.
 • Navn på ledningstraseer skal fremgå i kartet. Det må tydelig fremgå hvilke alternativer som er omsøkt og hvilke som eventuelt kun er vurdert.
 • Detaljerte kart over jordkabler er kraftsensitiv informasjon, jf. kraftberedskapsforskriften § 6-2 bokstav e. Som hovedregel skal derfor kart som inneholder jordkabler ikke ha en større målestokk (være mer detaljert) enn 1:2000. Et jordkabelanlegg skal tegnes inn som én linje, en linje som ikke er smalere enn hva som tilsvarer 3 meter i kartet ved målestokk 1:2000. Ta kontakt med NVE for avklaring om det er behov for mer nøyaktig kartfesting av jordkabler.

2. Situasjonsplaner for stasjoner

For tiltak i stasjoner skal søknaden inneholde situasjonskart, som viser ev. eksisterende og ny situasjon. Situasjonsplanen skal blant annet vise bygninger, elektriske anlegg, stasjonsgjerde, veier og ev. andre hjelpeanlegg. Detaljerte plantegninger som viser rom- og funksjonsinndeling i bygg i klassifiserte transformatorstasjoner er å betrakte som kraftsensitiv informasjon jf. kraftberedskapsforskriften § 6-2 bokstav c.

3. Visualiseringer og tegninger

Visualiseringer og tegninger skal vedlegges søknaden:

 • Visualiseringer (fotomontasjer) av planlagt tiltak, se krav i kapittel 5.5.
 • Flyfotografier eller oversiktsbilder tatt i terrenget.
 • Tegninger av anleggets ytre utforming og terrengmessige plassering. Mål og dimensjoner må fremgå.
 • For bygninger tilknyttet transformatorstasjoner mv. må det vedlegges fasadetegninger. Mål og dimensjoner må fremgå.
 • Grøftesnitt for jordkabler. Mål og dimensjoner må fremgå.

4. SHAPE-filer

SHAPE-filer over omsøkte Shape-filene skal tilfredsstille følgende krav:

 • Type – polyline
 • Geo-referert med datum: UTM/ETRS 1989 Zone 33N.
 • Linjeobjektene skal være naturlig oppdelt, eksempelvis fordelt som alternativ, sjøkabel/jordkabel/luftledning etc. Dersom f.eks. kun ett luftledningsalternativ er omsøkt, skal shapefilen bestå av ett linjeobjekt.
 • Navnet på shape-filen må ikke inneholde bokstavene æ, ø eller å.
 • Shape-filene skal ligge i en komprimert mappe (zip e.l.). Merk at en shape-fil er en samlefil som består av flere filer som alle må oversendes (.shp, .shx, .dbf, .prj m.fl.).

5. Enlinjeskjema

 • Søknaden skal inneholde enlinjeskjema som viser nettstrukturen i området før og etter tiltaket. Detaljerte enlinjeskjema skal merkes med at det inneholder kraftsensitiv informasjon, jf. kraftberedskapsforskriften § 6-2.
 • Søknaden skal inneholde et forenklet enlinjeskjema som viser nettstrukturen før og etter tiltaket. Dette skjemaet vil være offentlig. Se NVEs veileder for kapittel 6 i kraftberedskapsforskriften for eksempel.

6. Dokumentasjon på nettkapasitet og teknisk løsningsvalg

 • Søknader om tilknytning av ny produksjon eller forbruk skal inneholde dokumentasjon fra nettselskapet på nettkapasitet, jf. krav i kapittel 4.4.
 • Søknader for forbruks- og produksjonsanlegg skal inneholde dokumentasjon på enighet om grensesnitt mot nettselskap
 • Søknader som forutsetter riving av anlegg tilhørende andre konsesjonærer, skal inneholde avtale om enighet om løsningen.

7. Melding om sikring av konsesjonspliktige anlegg

Viktige anlegg klassifiseres i henhold til kraftberedskapsforskriften. Anleggets klasse fremgår av kraftberedskapsforskriften § 5-2. Den som søker om konsesjon for å bygge, endre eller utvide et anlegg som er, eller vil bli, klassifisert etter kraftberedskapsforskriften § 5-2, må sende inn melding om sikring av konsesjonspliktige anlegg (word) til NVE. Skjemaet skal sendes til NVE i tråd med bestemmelsene i kraftberedskapsforskriften § 5-9, nærmere beskrevet i veilederen til kraftberedskapsforskriften.

8. Avtaler om tekniske og økonomiske forhold

 • Søknader som innebærer ekstern finansiering av tiltak i nettet skal inneholde dokumentasjon på betalingsvilje fra nyttehaver, jf. kapittel 4.7.
 • Søknader som innebærer kjøp av andre konsesjonærers anlegg skal inneholde avtale om kjøp.

9. Liste over berørte grunneiere og rettighetshavere

 • Søknaden skal inneholde en liste over berørte eiendommer, med eiendommenes gårds- og bruksnummer, grunneier- og rettighetshaveres navn og adresser. Av personvernhensyn er denne listen er ment til intern bruk i NVE.
 • Søknaden skal inneholde en liste over berørte eiendommer, som kun inneholder eiendommenes gårds- og bruksnummer. Denne listen vil være offentlig.

10. Innhentede uttalelser

Dersom det er innhentet uttalelser fra offentlige etater, grunneiere/rettighetshavere mv. skal dette vedlegges.

11. Samfunnsøkonomisk vurdering av konsepter og tekniske løsningsvalg

Dersom det utarbeides en egen fagrapport med samfunnsøkonomisk vurdering av konsepter og teknisk løsningsvalg, skal denne legges ved konsesjonssøknaden.

12. Fagrapporter fra konsekvensutredning

Fagrapporter som er utarbeidet i forbindelse med konsekvensutredningen skal vedlegges søknaden. De enkelte rapportene skal legges separat.

13. Detaljplan

Der søker ønsker samtidig behandling av konsesjonssøknad og detaljplan (tidligere omtalt som miljø-, transport- og anleggsplan, MTA-plan), skal detaljplan vedlegges søknaden. 

Endringslogg

06.02.2024. Kapitlet er oppdatert i tråd med:
- lanseringen av samfunnsøkonomisk veileder for nettiltak
- spesifisering av krav til eiendommer i kart