Kantvegetasjon

Del denne sidenDel på e-post

Jordbruksdrift

Som grunneier kan din jordbruksaktivitet ha stor innvirkning på kantvegetasjonen langs vassdrag.

Produksjonstilskudd og avløsertilskudd

Landbruksmyndighetene har mange virkemidler for å hindre avrenning av næringsstoffer og redusere erosjon langs vassdrag. Både forskriftskrav, ulike tilskuddsordninger, informasjon og veiledning benyttes. 

I forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket er det satt et minstekrav til bredde på vegetasjonssone som grenser til vassdrag med årssikker vannføring for å få areal- og kulturlandskapstilskudd. Forskriften stiller ikke krav om at det skal være busker og trær i kantvegetasjonen. En vegetasjonssone kan dermed etter denne forskriften kun bestå av gress. Kantvegetasjonen skal imidlertid være tilstrekkelig bred til å motvirke avrenning til åpent vann under normal vannføring. Sonen må være på minst 2 meter målt fra vassdragets normalvannstand, og kan ikke jordbearbeides. 

Grunneier/gårdbruker som søker tilskudd kan søke statsforvalteren om dispensasjon fra kravet om bredde på kantvegetasjonen.  

Kommunen må både vurdere om kravet til vegetasjonssone etter landbruksregelverket og om kravet til naturlig kantvegetasjon etter vannressursloven § 11 er oppfylt når nydyrking eller tilskudd godkjennes. 

Nydyrking

Etter forskrift om nydyrking skal det settes igjen en vegetasjonssone mot vassdrag med årssikker vannføring. Denne sonen må være minst seks meter for at kommunen kan gi tillatelse til nydyrking. For vassdrag uten årssikker vannføring er kravet to meter. Kommunen har ikke anledning til å fravike kravet om 6 meter vegetasjonssone ved godkjenning av plan for nydyrking.

I forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket og forskrift om nydyrking er det fastsatt minstekrav for bredden på vegetasjonssone/kantvegetasjonen mot vassdrag. Disse forskriftene fastsetter bredden i meter, mens vannressurslovens bestemmelse er tilpasset de ulike forholdene i forskjellige vassdrag ved et funksjonskrav. Reglene med hjemmel i landbrukslovgivingen vil derfor kunne medføre krav om både bredere og smalere kantvegetasjon enn det vannressurslovens regler gir anvisning på. Grunneieren/foretaket må oppfylle kravene i begge regelsettene, dvs. at det i jordbruksområder aldri vil være aktuelt å fastsette en smalere bredde enn det som fremgår av jordbruksforskriftenes faste grenser.   

Bruk av plantevernmidler

Forskrift om plantevernmidler forbyr dessuten spredning av plantevernmidler i kantsoner og nærmere enn 3 meter fra overflatevann dersom ikke annet er angitt på plantevernmiddelets etikett. Dispensasjon fra spredningsforbudet nærmere enn 3 meter fra overflatevann må behandles av Mattilsynet.  

SMIL-midler

Landbrukskontorene disponerer SMIL-midler (spesielle miljøtiltak i jordbruket). Grunneier kan få tilskudd til blant annet kulturlandskapstiltak og forurensningstiltak, herunder å etablere vegetasjon langs innmark som grenser mot vassdrag for å hindre avrenning. Gjennom regionale miljøtilskudd i jordbruket (RMP-tilskudd) kan det for eksempel gis tilskudd til foretak som skjøtter en grasdekt sone på minimum 6 meter mot vassdrag på åkerareal, eller tilsvarende sone på minimum fire meter på engareal. I sonene er det ikke tillatt å sprøyte eller gjødsle. Slike tilskudd gis i prioriterte områder utvalgt av statsforvalteren.