Kantvegetasjon

Del denne sidenDel på e-post

Ulovlige inngrep

Hvis statsforvalteren blir gjort oppmerksom på mulig ulovlige inngrep i kantvegetasjonen, er det viktig at mest mulig informasjon om forholdet blir sammenstilt før NVE vurderer reaksjonsbruk. Dette vil være informasjon om hva som er gjort og omfanget av tiltaket.

Håndtering

Følgende momenter vil være skjerpende når reaksjonsbruk skal vurderes:  

  • Har hogsten skjedd i naturreservater/vernete områder med hjemmel i naturmangfoldloven, andre lovverk, eller i tilknytning til slike områder? 
  • Er hogsten langs vernet vassdrag eller nasjonalt laksevassdrag? 
  • Er hogsten langs vassdrag som er vernet i kommuneplanens arealdel? 
  • Berører hogsten essensielle partier for naturmangfold (f.eks. forekomst av rødlistede naturtyper/arter, eller viktige strekninger)? 
  • Fører hogsten til uønsket erosjon med potensial for skade? 

På denne bakgrunnen vurderer statsforvalteren om det er grunnlag for anmeldelse, eller om saken skal oversendes NVE for vurdering av reaksjoner etter vannressursloven.