Kantvegetasjon

Publisert 12.09.22Sist endret 14.11.22

Del denne sidenDel på e-post

Krav til bredde på kantvegetasjonen

Vannressursloven § 11 skal sikre at det opprettholdes en naturlig kantvegetasjon som ivaretar de økologiske funksjonene kantvegetasjonen har i naturen. En velfungerende kantvegetasjon er avhengig av en viss bredde.

Bredde på kantvegetasjonen

Formålet  med bestemmelsen i vannressursloven § 11 er å sikre at det opprettholdes en naturlig kantvegetasjon som ivaretar de økologiske funksjonene kantvegetasjonen har i naturen. Bestemmelsen sier ikke noe konkret om hvor bred kantvegetasjonen skal være. Loven stiller krav om en begrenset naturlig kantvegetasjon. Denne skal motvirke avrenning, dvs. hindre utrasing og forurensning, og gi levested (skjul, oppholdssted mv.) for planter og dyr som har naturlig tilhold ved eller i vassdraget. Bredden vil dermed variere med de naturgitte forhold på stedet. Kommunen kan sette bestemmelser om kantvegetasjonens bredde

Mens vannressursloven er på den kvalitative skalaen, og plan- og bygningsloven gir kommunen rett til å sette bestemmelser om kantvegetasjonen i arealplaner og reguleringsplaner, setter flere lovverk konkrete krav til bredden på kantvegetasjonen.

Forskrifter

I forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket er det satt et minstekrav til bredde på 2 meter på vegetasjonssone som grenser til vassdrag med årssikker vannføring.

Etter forskrift om nydyrking mot vassdrag med årssikker vannføring skal det settes igjen en vegetasjonssone på minst 6 meter. For vassdrag uten årssikker vannføring er kravet 2 meter. Kommunen har ikke anledning til å fravike kravet om 6 meter vegetasjonssone ved godkjenning av plan for nydyrking.