Kantvegetasjon

Del denne sidenDel på e-post

Dispensasjon etter vannressursloven

Myndigheten til å gi dispensasjon er delegert til statsforvalteren. Statsforvalteren bør alltid vurdere om det er behov for å sette vilkår når det blir gitt dispensasjon

Dispensasjon

Etter vannressursloven § 11 tredje ledd kan vassdragsmyndigheten frita fra kravet om kantvegetasjon.  Dette er en dispensasjonsmulighet som bare kan brukes i særlige tilfeller som  

 • Hogst som skjer av hensyn til sikkerheten på veiene, for å oppnå god sikt
 • Hogst i forbindelse med erosjonssikring eller flomvoller langs vassdrag  
 • Hogst som bidrar til å forbedre kantvegetasjonens tilstand, for eksempel ved fjerning av fremmede treslag, eller tette granbestander 
 • Hogst som er nødvendig for å kunne sikre normal drift av jordbruksareal 
 • Utsiktsrydding på begrensede strekninger, f.eks. rasteplasser eller turistsamlingsplass .   

Avgjørelsen av om det skal gis fritak, må bygge på en totalvurdering av fordeler og ulemper knyttet til det å fjerne vegetasjonen langs vassdraget. Samfunnsnytten ved tiltaket må være vesentlig større enn ulempene ved å opprettholde kantvegetasjonen for at det skal kunne gis fritak.  

Vedtak om dispensasjon kan påklages.

Vilkår

For å begrense skadevirkningen på vassdraget og annet biologisk mangfold når man av samfunnsmessige grunner gir dispensasjon for fjerning av kantvegetasjon, kan det settes vilkår

- som konkretiserer kvaliteten på kantvegetasjonen:

 • Løvtrær skal i utgangspunktet bli stående. Bartrær skal tas ut framfor løvtrær
 • Prosentvis andel trær som kan felles  
 • Krav til bredde og høyde på gjenværende vegetasjon 
 • Trær som ikke utgjør en sikkerhetsrisiko (eks. vender mot elva ved siktrydding) skal stå igjen

- som hindrer skade på terreng og erosjon i vassdraget:

 • Hogsten og bortkjøringen av tømmeret skal foregå på en skånsom måte som i minst mulig grad forårsaker sår i terrenget som fører til erosjon  
 • Maskiner må arbeide ut fra eksisterende vei der dette er mulig 
 • Kjøring i selve elveleie må vurderes spesifikt da det eksempelvis kan ødelegge viktige gyteområder for fisk og elvemuslingbestander 

- om håndtering av hogstavfall:

 • Trær som har falt ut i bekken må fjernes 
 • Det må ikke ligge igjen kvist i bekken slik at det kan oppstå hindringer for vannets frie vei 
 • Hogstavfallet kan alternativt 1) fjernes og leveres til godkjent mottak, 2) males opp på stedet eller 3) bli liggende på stedet

- om revegetering/tilbakeføring:

 • Det skal ikke plantes til med gran, men legges til rette for en naturlig revegetering/suksesjon  
 • Det skal plantes til med stedegen vegetasjon 
 • Uttak må erstattes av ny tilvekst av samme kategori, eks. tre for tre, før nytt uttak av virke

- om tidspunkt:

 • Trær felles i nedbørfattig periode 
 • Det skal ikke hogges i fuglenes hekketid (april-juni)