Kantvegetasjon

Del denne sidenDel på e-post

Vernskog

Etter skogbruksloven § 12 kan statsforvalteren fastsette forskrift om at skog skal være vernskog i tilfeller der skogen tjener som vern for annen skog eller gir vern mot naturskader.

Skogsdrift

Med naturskader menes blant annet skred, ras, skadeflom, sandflukt, at elven tar nytt løp og lignende[1]. Vernskogforskriften skal angi grensene for vernskogen og fastsette nærmere regler om forvaltningen av skogen[2]. Den kan også omfatte meldeplikt for skogbrukstiltak. Bestemmelsen gir dermed mulighet for statsforvalteren å fastsette særskilte regler for skogsdriften, som skogeier må følge. 

[1] Jf. Ot.prp. nr. 28 (2004-2005) s. 84.

[2] Jf. skogbruksloven § 12 annet ledd.